Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Versie 1 november 2023

 

§ 1
Toepassingsgebied

1. Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor contracten met ondernemers conform § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), juridische personen van publiek recht of publiekrechtelijke speciale fondsen („klant”).

2. De contractuele relatie tussen de klant en ons wordt uitsluitend bepaald door deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Deze handelsvoorwaarden gelden ook exclusief wanneer wij met kennis van andersluidende of afwijkende handelsvoorwaarden van de klant de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren.

3. Behoudens wijziging van onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden moeten ook toekomstige contracten tussen ons en de klant worden gebaseerd op deze voorwaarden, zonder dat er opnieuw naar moet worden verwezen.

§ 2
Contractverklaringen

1. Voor zover er uit de omstandigheden niets anders voortvloeit, vormen onze offertes slechts een uitnodiging aan de klant om ons een definitief contractaanbieding te doen („invitatio ad offerendum”). Wij hebben het recht om contractaanbiedingen van de klant binnen drie weken te accepteren. Tijdens deze periode is de klant gebonden aan zijn contractverklaringen.

2. Bij het accepteren van orders stellen wij de solvabiliteit van de klant voorop en wij behouden ons in specifieke gevallen het recht voor om de acceptatie van de bestelling van de klant afhankelijk te maken van het verstrekken van een bankgarantie of van een liquiditeitstoezegging van de huisbank voor het vermoedelijke factuurbedrag. Als de ontoereikende kredietwaardigheid pas na het sluiten van het contract bekend wordt, dan kunnen wij na overleg met de klant het contract opzeggen of een waarborg binnen een week eisen.

3. Contractaanbiedingen vanwege ons zijn vrijblijvend, tenzij er uit de orderbevestiging iets anders blijkt.

4. Alle overeenkomsten die tussen ons en de klant worden getroffen met het oog op de uitvoering van dit contract moeten schriftelijk worden vastgelegd.

5. De klant mag alleen bij schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de directie vertrouwen op de rechtsgeldigheid van overeenkomsten die worden getroffen met werknemers zonder in het handelsregister vastgelegde vertegenwoordigingsbevoegdheid.

§ 3
Prijzen

1. Tenzij er uit de orderbevestiging iets anders blijkt, gelden onze prijzen netto (zonder btw) „af fabriek”. Daar komt de btw bij volgens het respectievelijk geldende belastingtarief.

2. Alle belastingen en andere heffingen voor leveringen en diensten in het land van ontvangst zijn voor rekening van de klant.

3. Aan de koper toegekende kortingen gelden uitsluitend bij een probleemloze transactieafwikkeling. Ze vervallen met name wanneer voor het vermogen van de koper een verzoek tot opening van een insolventieprocedure wordt ingediend, de koper de vordering niet binnen de gestelde betalingstermijn vereffent of tussen de koper en ons of in verband met dit contract een rechtsgeding aanhangig is.

§ 4
Betalingsmodaliteiten

1. De klant moet direct en zonder aftrek voldoen aan onze betalingsverzoeken. Voor aftrek van disconto is een specifieke schriftelijke overeenkomst vereist. Wissels en cheques worden door ons op basis van een aparte overeenkomst en alleen met het oog op betaling geaccepteerd.

2. De klant mag alleen gebruik maken van een verrekeningsrecht wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Vanwege betwiste en niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen heeft de klant ook geen retentierecht.

§ 5
Betalingsachterstand

De klant is - onder voorbehoud van een vroegere aanmaning - uiterlijk 14 dagen na de uiterste datum van betaling en ontvangst van een factuur of van een gelijkwaardig betalingsverzoek in gebreke.

§ 6
Herroepingsrecht

Wij hebben het recht om het contract op te zeggen wanneer er een essentiële verslechtering van de economische situatie van de klant ontstaat, met name wanneer er sprake is van beslagleggingen of andere gedwongen tenuitvoerleggingen of wanneer een gerechtelijke of buitengerechtelijke insolventieprocedure tegen hem wordt gestart.

§ 7
Schadevergoedingsplicht van de klant

Wanneer wij volgens de wettelijke bepalingen in de plaats van de prestatie een eis tot schadevergoeding tegenover de klant hebben, dan bedraagt deze – onder voorbehoud van bewijs van een hogere schade door ons – forfaitair 10 % van de overeengekomen aankoopprijs. De klant heeft het recht om aan te tonen, dat er helemaal geen schade ontstaan is of dat de schade wezenlijk lager is dan het forfaitaire bedrag.

§ 8
Prestaties

Behoudens strijdige overeenkomsten hebben wij het recht om deelleveringen en deelprestaties uit te voeren, voor zover de afwijking binnen de gebruikelijke handelstolerantie blijft of de levering bestaat uit verschillende meubels die geen geheel vormen.

§ 9
Leveringstijd

1. Overeengekomen leveringstermijnen gelden bij benadering en onder voorbehoud van correcte en tijdige toelevering.

2. De inachtneming van onze leveringsverplichting stelt voorop dat de klant zijn verplichtingen correct en tijdig nakomt.

3. Leveringstermijnen verschuiven voor de duur van de hindernis in geval van overmacht en onvoorziene omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Dit geldt ook wanneer deze omstandigheden zich hebben voorgedaan in onze fabriek of bij een toeleverancier. Hieronder vallen meer bepaald: bedrijfsstoringen, stakingen of lock-outs bij ons of onze leveranciers, vertragingen bij de toelevering van essentiële grondstoffen. Er kan niet worden geëist om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de bovengenoemde omstandigheden en de vertraagde levering.

4. Als de levering omwille van de in de paragrafen 2 en 3 genoemde redenen niet mogelijk is voor de duur van een maand zonder dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn, dan hebben wij het recht om het contract op te zeggen.

5. Bij een niet-inachtneming van de leveringsdata en -termijnen met inachtneming van een verlenging volgens de paragrafen 2 en 3 heeft de klant pas het recht om de hem toekomende rechten uit te oefenen, met name het recht om het contract op te zeggen, wanneer hij ons schriftelijk een redelijke extra termijn van ten minste 14 dagen heeft gegeven.

6. Eventuele schadeclaims vanwege vertraagde levering zijn beperkt tot 15 % van de aankoopprijs (netto), tenzij de vertraging is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

7. Wanneer de klant ondanks een mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending deze niet binnen 14 dagen ophaalt op de plaats van levering, hebben wij het recht om het contract op te zeggen en de goederen door te verkopen. De klant draagt de eventueel ontstane opslagkosten en het risico voor de opslag.

§ 10
Plaats van levering, risico-overdracht, levering

Behoudens afwijkende overeenkomst wordt de levering „af fabriek” (EXW) uitgevoerd in Löhne overeenkomstig Incoterms 2010.

§ 11
Gewenste kwaliteit van de goederen

1. De gewenste kwaliteit van de goederen wordt bepaald door de contractuele afspraken. Voor zover niet uitdrukkelijk vastgelegd, geven wij hiervoor geen garantie onafhankelijk van schuld. Dit geldt ook voor de verwijzing naar DIN-normen.

2. In de handel gebruikelijke afwijkingen in de uitvoering, de structuur, de kleuren en de afmetingen van de gekochte goederen die het gevolg zijn van de aard van de gebruikte materialen, geven de klant niet het recht om garantieclaims in te dienen voor zover de waarde van de gekochte goederen of de geschiktheid voor het algemene of contractueel vastgelegde gebruik niet significant wordt verminderd.

§ 12
Meldingsplicht voor klachten

Leveringen moeten onmiddellijk na ontvangst door de klant of de door de klant aangeduide ontvanger worden onderzocht. Na de onvoorwaardelijke acceptatie van de goederen door de klant of een door hem aangewezen persoon is iedere klacht achteraf vanwege de uitwendige toestand van de levering uitgesloten. Klachten over andere gebreken aan de goederen kunnen, indien ze zichtbaar zijn, uitsluitend binnen de 3 werkdagen na ontvangst, voor het overige uitsluitend binnen de 3 werkdagen na ontdekking worden aanvaard. Klachten vanwege gebreken dienen schriftelijk te worden ingediend.

§ 13
Garantie

1. Indien de aangekochte goederen een gebrek vertonen en dit tijdig werd gemeld, bieden wij naar onze keuze garantie door foutloze goederen te leveren ter vervanging of door de geleverde goederen te repareren („aanvullende prestatie”). Goederen met een gebrek mogen alleen na onze voorafgaande toestemming naar ons worden teruggestuurd. Bij een retourzending van de goederen zonder onze voorafgaande toestemming hebben wij het recht om de acceptatie ervan te weigeren.

2. In geval van een aanvullende prestatie heeft de klant pas na twee keer mislukken het recht om de overeengekomen aankoopprijs te verminderen, het contract op te zeggen of - onder de voorwaarden van § 14 - schadevergoeding te eisen wegens levering van goederen met een gebrek.

3. De verjaringstermijn voor alle claims wegens gebreken bedraagt 24 maanden. De levering van vervangende goederen vindt uitsluitend plaats met het oog op vervulling van onze garantieverplichtingen voor de oorspronkelijke goederen.

4. Wanneer de klant in geval van het doorverkopen van de goederen aan een consument overeenkomstig § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) door de consument voor een gebrek aansprakelijk wordt gesteld, wordt het regresrecht van de klant tegen ons onder voorbehoud van eventuele schadeclaims die onder § 14 van deze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, bepaald door de wettelijke voorschriften van §§ 478, 479 BGB. Hetzelfde geldt wanneer de klant door een andere tussenhandelaar in de leveringsketen onder het regresrecht aansprakelijk wordt gesteld vanwege garantierechten van een consument.

§ 14
Aansprakelijkheid

1. Onze aansprakelijkheid is principieel beperkt tot schade die wij of onze vertegenwoordigers door opzet of grove nalatigheid hebben veroorzaakt. Voor eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk in geval van schending van leven, lichaam of gezondheid en verzuim van wezenlijke contractuele verplichtingen. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de vervulling essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant in de regel vertrouwt en mag vertrouwen

2. Als wij aansprakelijk zijn vanwege plichtsverzakingen op basis van eenvoudige nalatigheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch is bij dit soort contracten en die bij het afsluiten van het contract of uiterlijk bij het begaan van de plichtsverzaking te voorzien was. Dit geldt niet bij schending van leven, lichaam of gezondheid.

3. Schadeclaims die wettelijk geen schuld vooropstellen blijven onverlet door de bepalingen in paragraaf (1) en paragraaf (2).

§ 15
Voorbehoud van eigendomsrecht

1. Alle leveringen worden uitgevoerd onder voorbehoud van eigendomsrecht. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van alle vorderingen, waarop wij nu of in de toekomst recht hebben tegenover de klant. Het is de klant herroepelijk toegestaan om de geleverde goederen in het kader van het normale handelsverkeer te verwerken of door te verkopen. Als de klant in strijd handelt met het contract, met name bij betalingsverzuim, hebben wij het recht om onze vorderingen op basis van het eigendomsvoorbehoud door te zetten, met name het terugnemen van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud werden geleverd, zonder voorafgaande opzegging van het desbetreffende koopcontract.

2. Wanneer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden verwerkt tot nieuwe roerende goederen, dan vindt de verwerking steeds voor ons plaats, zonder dat daaruit verplichtingen ontstaan voor ons. De nieuwe goederen worden onze eigendom. Wanneer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden verwerkt samen met andere goederen die niet van ons zijn, dan verwerven wij het mede-eigendomsrecht op deze nieuwe goederen in de verhouding van de waarde van onze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot de verwerkte andere goederen op het tijdstip van de verwerking. Voor de door verwerking ontstane nieuwe roerende goederen geldt overigens hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde en verkochte goederen.

3. Wanneer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden verbonden of vermengd met andere goederen die niet van ons zijn, dan verwerven wij het mede-eigendomsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wanneer de vermenging van die aard is, dat de goederen van de klant moeten worden beschouwd als hoofdbestanddeel, dan geldt het als overeengekomen dat de klant het mede-eigendomsrecht evenredig op ons overdraagt. De klant moet de goederen waarop wij het eigendoms- of mede-eigendomsrecht hebben gratis bewaren.

4. Als de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden doorverkocht, staat de klant nu al de vorderingen uit de doorverkoop tegenover zijn afnemers of derden aan ons af en dit ongeacht of de geleverde goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht; wij accepteren de overdracht bij deze. Als wij het mede-eigendomsrecht hebben op de doorverkochte goederen onder eigendomsvoorbehoud, dan geldt de overdracht van de vorderingen voor het bedrag dat overeenstemt met de evenredige waarde van onze mede-eigendom. Als een overdracht in overeenstemming met de bovenstaande regelingen voor de klant niet mogelijk is, met name als gevolg van een prioritaire overdracht aan derden, dan vindt de doorverkoop niet plaats in het kader van het gewone handelsverkeer conform deze bepaling. De klant heeft het recht om de aan ons overgedragen vorderingen te innen tot aan herroeping door ons. Ons recht om de vordering zelf te innen, blijft onverlet. Wij verbinden ons er evenwel toe om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen inkomsten nakomt, geen betalingsachterstand heeft en er met name geen aanvraag ingediend is om een insolventieprocedure te starten en geen staking van betaling bestaat. Als dit echter het geval is, dan kunnen wij eisen dat de klant de overgedragen vorderingen en de desbetreffende schuldenaars aan ons bekendmaakt, alle noodzakelijke gegevens verstrekt voor de inning, de bijbehorende documenten overhandigt en de overdracht meedeelt aan de schuldenaars (derden). Wij hebben het recht om de overdracht ook zelf mee te delen aan de schuldenaar.

5. Over gedwongen executiemaatregelen of andere tussenkomsten van derden in de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of in de overgedragen vorderingen moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen met overhandiging van de noodzakelijke documenten voor een procedure. Indien de derde partij niet in staat is om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan ons terug te betalen, dan is de klant aansprakelijk voor de voor ons ontstane verliezen.

6. Bij een staking van betaling, het aanvragen en starten van een gerechtelijke insolventieprocedure of buitengerechtelijke surseance van betaling vervalt het recht op het doorverkopen, gebruiken of verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de machtiging voor het innen van de overgedragen vorderingen; bij een cheque- of wisselprotest vervalt de machtiging tot inning eveneens.

7. Wij zijn verplicht om de ons toekomende waarborgen naar eigen keuze vrij te geven, indien de geschatte waarde meer dan 150 procent van de som van de openstaande vorderingen bedraagt.

§ 16
Plaats van uitvoering

Indien er uit deze handelsvoorwaarden en uit de orderbevestiging niets anders blijkt, is onze maatschappelijke zetel de plaats van uitvoering voor alle verplichtingen van beide partijen.

§ 17
Toepasselijk recht

Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant uit of in verband met dit contract geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht.

§ 18
Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen ons en binnenlandse klanten uit of in verband met dit contract is de rechtbank die bevoegd is voor onze maatschappelijke zetel of naar onze keuze de algemene of een bijzondere bevoegde rechtbank van de klant, indien de klant een handelaar, een juridische persoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is en het rechtsgeding geen niet-vermogensrechtelijke vordering betreft die aan de kantongerechten toegewezen is zonder rekening te houden met de waarde van het geding en er geen reden is voor een exclusieve rechterlijke bevoegdheid. Hetzelfde geldt voor rechtsgedingen met personen, die hun woonplaats of gewone verblijfplaats na het afsluiten van het contract uit het toepassingsgebied van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hebben verplaatst of van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats op het tijdstip van het aanhangig maken van een klacht niet bekend is.

§ 19
Gegevensbescherming

Wij wijzen er overeenkomstig § 33 “Bundesdatenschutzgesetz” (“Duitse federale wet inzake gegevensbescherming”) op dat de gegevens die worden verzameld in het kader van de handelsrelatie, worden opgeslagen in bestanden.

Sorry, uw sessie is verlopen. Laad de pagina opnieuw en verzend het formulier opnieuw.