Polityka prywatności

Warunki uczestnictwa w konkursach Nolte Küchen na Instagramie/Facebooku Niniejsze warunki obowiązują, gdy bierzesz udział w konkursach na kontach społecznościowych firmy Nolte Küchen na Facebooku i Instagramie. Nie uznajemy żadnych warunków uczestnika sprzecznych z naszymi warunkami lub od nich odbiegających.

 • 1. Konkurs jest promocją firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG, z siedzibą przy Anni-Nolte Straße 4, 32584 Löhne.
 • 2. Konkurs nie jest obsługiwany przez Meta Platforms, Inc. (Facebook/Instagram), nie jest powiązany z Instagramem/Facebookiem i w związku z tym Instagram/Facebook nie jest podmiotem kontaktowym w przypadku pytań.
 • 3. Do udziału uprawnieni są użytkownicy platformy Instagram zamieszkali w Niemczech i którzy ukończyli 18. rok życia.
 • 4. Uczestnictwo wymaga posiadania aktywnego konta na Instagramie.
 • 5. Konkurs trwa od 28.08.2022 do 11.09.2022. Zgłoszenia po upływie podanego powyżej okresu trwania konkursu nie będą uwzględniane.
 • 6. Zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma kuchnię o wartości do 10 000,- €.
 • 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG ani członkowie ich rodzin.
 • 8. Wybór zwycięzców przez firmę Nolte Küchen będzie mieć charakter losowy.
 • 9. Warunkiem uczestnictwa jest subskrypcja kanału @noltekuechen_official na Instagramie w okresie trwania konkursu oraz spełnienie pozostałych warunków zawartych w odpowiednim poście.
 • 10. Spośród wszystkich uczestników w każdym dniu konkursowym zostanie wylosowany jeden finalista. Zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich wylosowanych finalistów trzy dni po zakończeniu okresu trwania konkursu, a następnie zostanie powiadomiony przez @Noltekuechen_official za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w ciągu 48 godzin od powiadomienia o wygranej lub nie zechce podać wymaganych danych, utraci prawo do nagrody, a kolejny zwycięzca zostanie wyłoniony z zastosowaniem tej samej procedury. Odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych ponosi uczestnik.
 • 11. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z udziału każdej osoby uczestniczącej, która naruszy nasze wytyczne lub swoje gwarancje i oświadczenia. Jest to możliwe również w późniejszym terminie.
 • 12. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny. Z tego prawa skorzystamy w szczególności, jeśli z przyczyn technicznych lub prawnych nie będzie można zagwarantować kontynuacji konkursu.
 • 13. Wypłata gotówki lub wymiana nagrody nie jest możliwa.
 • 14. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń prawnych w związku z realizacją konkursu i losowaniem nagród. Pytania lub skargi dotyczące konkursu należy kierować bezpośrednio do firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG. Dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej (Impressum) na stronie internetowej firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG lub na kontach w mediach społecznościowych. Konkurs operatora podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.
 • 15. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa. Zamiast postanowienia nieskutecznego stosuje się postanowienie prawnie dopuszczalne, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w postanowieniu nieskutecznym. Te same uregulowania dotyczą przypadku luki prawnej w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.POLITYKA PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO KONKURSÓW
Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych. Uczestnik zapewnia, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i adres są prawdziwe i prawidłowe. Nolte Küchen GmbH & Co. KG zaznacza, że żadne dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez zgody uczestnika. W przypadku wygranej zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w mediach reklamowych wykorzystywanych przez organizatora. Obejmuje to podanie imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej operatora oraz jego platformach mediów społecznościowych. Uczestnik może odwołać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie w formie pisemnej należy przesłać na adres inspektora ochrony danych podany w nocie prawnej na stronie internetowej firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG. Po odwołaniu zgody zgromadzone i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!


Ochrona danych osobowych jest dla naszej firmy ważna. Zapewniamy ochronę dóbr osobistych naszych klientów, partnerów biznesowych i użytkowników naszych stron internetowych.

Zapewniamy, że gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów o ochronie danych osobowych Państwa danych, które są gromadzone na naszych stronach internetowych tylko w niezbędnym technicznie zakresie, nie będziemy sprzedawać podmiotom trzecim, a przekazywać będziemy je wyłącznie na polecenie sądów do celów egzekucji prawa.

Aby z tego miejsca zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa, poniżej informujemy o rodzaju, zakresie oraz celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Informacje te są dostępne na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz Państwa prawach

(informacje zgodnie z artykułami 13, 14 oraz 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO)

1. Definicje

W polityce prywatności stosowane są definicje zawarte również w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (zwanym dalej RODO). Ponieważ dążymy do przejrzystości i zrozumiałości, już w tym miejscu prezentujemy objaśnienia terminów użytych w naszej polityce prywatności w takiej formie, w jakiej można je znaleźć również w art. 4 RODO („Definicje”).

Dane osobowe

„Dane osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej zwanej „osobie, której dane dotyczą”).Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

Administrator

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w  imieniu administratora.

Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w  ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Strony trzecie

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i  jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

2. Podmiot odpowiedzialny

32584 Löhne, Niemcy
Anni-Nolte-Straße 4
Nolte Küchen GmbH & Co. KG

E-mail: privacy@nolte-kuechen.de

Tel.:+49 5732 8990

Osoby upoważnione do reprezentacji:

Heiko Maibach, Rüdiger Schliekmann, Manfred Wippermann
reprezentowane z kolei przez swoich dyrektorów zarządzających
Prawnie reprezentowane przez phG, Nolte Geschäftsführungsgesellschaft mbH,

Inspektor ochrony danych:

E-mail: datenschutz@nolte-kuechen.de
Tel.:+49 5732 899 8184
Stephanie Neitzel (adwokatka)

3. Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Celem stosowania plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. cookies sesyjne. Po zakończeniu wizyty są one usuwane automatycznie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do chwili ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na nie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność tej strony może ulec ograniczeniu.

4. Gromadzenie danych dostępowych / plików dziennika serwera

Dostarczanie i prezentowanie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej technicznie wymaga gromadzenia określonych danych. Podczas dostępu do naszej strony internetowej te tak zwane pliki dziennika serwera są zapisywane przez dostawcę hostingu danego serwisu internetowego (Nolte Küchen GmbH & Co. KG lub podmiotu przetwarzającego zgodnie z art. 28 RODO). Te pliki dziennika nie pozwalają na wyciąganie wniosków na temat konkretnych osób.

Odpowiednie informacje składają się z nazwy strony internetowej, pliku, aktualnej daty, ilości danych, przeglądarki internetowej i jej wersji, używanego systemu operacyjnego, nazwy domeny dostawcy internetowego, adresu URL odsyłającego jako strony, z której użytkownik wszedł na naszą stronę oraz odpowiedniego adresu IP.

Dane te wykorzystujemy do prezentowania i dostarczania naszych treści na urządzeniu końcowym użytkownika oraz do celów statystycznych. Informacje te pomagają w dostarczaniu i ciągłym doskonaleniu naszej oferty. Dane zapisane w plikach dziennika serwera nie są łączone z innymi danymi. Zastrzegamy sobie prawo do wstecznego sprawdzenia danych w plikach dziennika serwera, jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie nielegalnego korzystania z naszej oferty.

5. Szyfrowanie transmisji danych

Nasza strona www korzysta z szyfrowania SSL/TLS. W ten sposób wszystkie dotyczące użytkownika dane z formularzy i podobnych masek wprowadzania są transmitowane w bezpieczny sposób.

6. Wykorzystywane narzędzia

6.1. Facebook Pixel

Opis usługi

Jest to technologia śledzenia oferowana przez Facebook i wykorzystywana przez inne usługi Facebooka, takie jak Facebook Custom Audiences.

Podmiot przetwarzający

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Reklama

Analiza

Marketing

Retargeting

Śledzenie

Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie

Pixel

Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Obejrzane ogłoszenia reklamowe

Informacje o przeglądarce

Obejrzane treści

Informacje o urządzeniu

Położenie geograficzne

Nagłówek HTTP

Interakcje z reklamami, usługami i produktami

Adres IP

Kliknięte elementy

Informacje marketingowe

Niepoufne dane zdefiniowane przez użytkownika

Odwiedzone strony

Pixel ID

URL referera

Sukces kampanii marketingowych

Dane dotyczące korzystania

Zachowanie użytkowników

Informacje o plikach cookie platformy Facebook

ID użytkownika Facebooka

Zachowanie dotyczące korzystania/klikania


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po 720 dniach.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Singapur, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Facebook Inc.

Facebook Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://www.facebook.com/ads/preferences/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/policy.php

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.facebook.com/policies/cookies/


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 1 rok


Przechowywane informacje

Nazwa: _fbp; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: act; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: c_user; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: datr; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: fr; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: m_pixel_ration; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: pl; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: presence; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: sb; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: spin; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: wd; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

Nazwa: xs; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: facebook.com

6.2. LinkedIn Insight Tag

Opis usługi

Jest to usługa śledzenia konwersji i retargetingu.


Podmiot przetwarzający

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Analiza

Marketing

Retargeting


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Informacje o przeglądarce

Informacje o urządzeniu

Adres IP

URL referera

Stempel czasowy


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Singapur, Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.


Dane zostaną usunięte po 90 dniach.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 6 miesięcy

Przechowywane informacje

Nazwa : LinkedIn Insight; okres: 6 miesięcy; typ: cookie;

6.3. LinkedIn Ads


Opis usługi

Jest to usługa reklamowa.

Podmiot przetwarzający

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Reklama

Śledzenie konwersji

Optymalizacja

Remarketing


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie

Tagi stron www

Pixel


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Obejrzane ogłoszenia reklamowe

Identyfikator reklamowy

Wyświetlone artykuły

Identyfikator urządzenia

Informacje o urządzeniu

Adres IP

Informacje o systemie operacyjnym

Odwiedzone strony

Wyszukiwane hasła

Połączenia

Obserwujący

Informacje udostępnione na profilu

Dane user-agent

Obejrzane filmy


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do przetwarzania.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

LinkedIn Ireland Unlimited Company

LinkedIn Inc

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 2 lata


Przechowywane informacje

Nazwa: UserMatchHistory; okres: 30 dni; typ: cookie; domena: linkedin.com

Nazwa: li_oatml; okres: 30 dni; typ: cookie; domena: linkedin.com

Nazwa: lms_ads; okres: 30 dni; typ: cookie; domena: linkedin.com

Nazwa: li_fat_id; okres: 30 dni; typ: cookie;

Nazwa: li_sugar; okres: 2 miesiące, 29 dni; typ: cookie; domena: linkedin.com

Nazwa: guid; okres: 2 miesiące, 29 dni; typ: cookie; domena: linkedin.com

Nazwa: brwsr; okres: 2 lata; typ: cookie;

Nazwa: ABSELB; okres: 2 lata; typ: cookie;

6.4. Tagi Pinterest


Opis usługi

Jest to platforma do zarządzania zgodami na usługi przetwarzania danych.


Podmiot przetwarzający

Pinterest Inc.

651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

privacy-support@pinterest.com

Inspektor ochrony danych podmiotu przetwarzającego

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

privacy-support@pinterest.com


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Analiza

Śledzenie konwersji

Targeting

Pomiar sukcesu kampanii reklamowych


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Tagi stron www


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Obejrzane ogłoszenia reklamowe

Ścieżka kliknięć

Wyświetlanie klikniętych

Informacje o plikach cookie

Dane crashowania

Data i godzina wizyty

Identyfikator urządzenia

Informacje o urządzeniu

System operacyjny urządzenia

Położenie geograficzne

Adres IP

Ustawienia

Wyszukiwane hasła

Informacje o dostawcach zewnętrznych

Odwiedzone strony

Ustawienia przeglądarki


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej


Okres przechowywania

Termin przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Pinterest Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

6.5. YouTube Video


Opis usługi

Jest to usługa odtwarzania filmów.


Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Wyświetlanie filmów


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Cookies (jeżeli nie aktywowano trybu „privacy enhanced”)


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Informacje o urządzeniu

Adres IP

URL referera

Obejrzane filmy


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Globalnie


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Alphabet Inc.

Google LLC

Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 10 lat, 2 dni

Przechowywane informacje

Nazwa: PREF; okres: 10 lat, 2 dni; typ: cookie;

Nazwa : VISITOR_INFO1_LIVE; okres: 6 miesięcy; typ: cookie;

Nazwa: use_hitbox; okres: sesja; typ: cookie;

Nazwa: YSC; okres: sesja; typ: cookie;

 

6.6. Google

Podczas wizyty na tej stronie internetowej przetwarzane są dane osobowe. Przetwarzane kategorie danych obejmują: dane dotyczące korzystania ze strony internetowej oraz rejestrowanie kliknięć na poszczególne elementy. Cel przetwarzania: badanie zachowań użytkowania, analiza skuteczności działań marketingu online oraz wybór reklamy online na innych platformach, automatycznie wybieranych za pomocą Real-Time Bidding na podstawie zachowania użytkownika. Podstawa prawna przetwarzania: Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) a RODO. Przekazanie danych następuje: do niezależnego administratora Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (https://cloud.google.com/). Podstawą prawną przekazania danych do Google Ireland Limited jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) a RODO. Może to również oznaczać przekazanie danych osobowych do kraju poza Unią Europejską. Przekazanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Zostali Państwo wcześniej poinformowani przed wydaniem zgody, że USA nie posiadają poziomu ochrony danych odpowiadającego standardom UE. W szczególności amerykańskie służby wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do Państwa danych, bez informowania o tym i bez możliwości podjęcia działań prawnych. Czas trwania przetwarzania: jest zmienny i kończy się wraz z zaprzestaniem celu przetwarzania.

 

6.6.1 Google Signals

Google Signals Jako rozszerzenie Google Analytics 4, na tej stronie internetowej może być używany Google Signals w celu tworzenia raportów międzyurządzeniowych. Jeśli mają Państwo aktywne spersonalizowane reklamy i Państwa urządzenia są połączone z kontem Google, Google - za Państwa zgodą na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - może analizować Państwa zachowanie użytkowania między urządzeniami i tworzyć modele baz danych, w tym konwersje międzyurządzeniowe. Nie otrzymujemy od Google danych osobowych, a jedynie statystyki. Jeśli chcą Państwo zatrzymać analizę międzyurządzeniową, można wyłączyć funkcję "Spersonalizowane reklamy" w ustawieniach konta Google. Postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl Więcej informacji o Google Signals można znaleźć pod tym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl

6.6.2 Google Ads Remarketing

Opis usługi

Jest to usługa remarketingu.


Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Remarketing


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Czas trwania wizyty

Adres IP

Odwiedzone strony

Treści, którymi zainteresowany jest użytkownik

Korzystanie ze stron www


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Singapur, Tajwan, Chile


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Google Ireland Limited

Google LLC

Alphabet Inc.

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 1 rok


Przechowywane informacje

Nazwa: IDE; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: doubleclick.net

Nazwa: test_cookie; okres: 15 minut; typ: cookie; domena: doubleclick.net

6.6.3 Google Ads


Opis usługi

Jest to usługa reklamowa.


Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Reklama

Analiza

Dostarczanie usług

Statystyki


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Obejrzane ogłoszenia reklamowe

Cookie ID

Data i godzina wizyty

Informacje o urządzeniu

Położenie geograficzne

Adres IP

Wyszukiwane hasła

Wyświetlona reklama

Identyfikator klienta

Wrażenia

Identyfikatory online

Informacje o przeglądarce


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do przetwarzania. Dane z dziennika są anonimizowane po 9 miesiącach, a informacje z plików cookie są anonimizowane po 18 miesiącach.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Chile, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Tajwan


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Alphabet Inc.

Google LLC

Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 1 rok


Przechowywane informacje

Nazwa: test_cookie; okres: 15 minut; typ: cookie; domena: doubleclick.net

Nazwa: IDE; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: doubleclick.net

6.6.4 Google Ads Conversion


Opis usługi

Jest to usługa marketingu konwersji do pomiaru sukcesu kampanii reklamowych.


Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Reklama

Śledzenie konwersji


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie

Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Cookie ID

Data i godzina wizyty

Informacje o urządzeniu

Adres IP

Informacje o systemie operacyjnym

URL referera

Zapytanie www

Informacje o przeglądarce


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Chile, Singapur, Tajwan


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Alphabet Inc.

Google LLC

Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 1 rok


Przechowywane informacje

Nazwa: test_cookie; okres: 15 minut; typ: cookie; domena: doubleclick.net

Nazwa: IDE; okres: 1 rok; typ: cookie; domena: doubleclick.net

6.6.5 Google Maps


Opis usługi

Jest to usługa prezentacji map w Internecie


Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en


Inspektor ochrony danych podmiotu przetwarzającego

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Wyświetlanie map


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Data i godzina wizyty

Informacje o lokalizacji

Adres IP

URL

Dane dotyczące korzystania


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania

Termin przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Singapur, Tajwan, Chile


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Google Ireland Limited

Google LLC

Alphabet Inc

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 6 miesięcy


Przechowywane informacje

Nazwa : NID; okres: 6 miesięcy; typ: cookie;

6.6.6 Google Tag Manager


Opis usługi

Jest to system zarządzania tagami. Umożliwia użytkownikowi aktualizację kodów pomiarowych i powiązanych fragmentów kodu, które są nazywane tagami na stronie internetowej użytkownika lub aplikacji mobilnej.

Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Zarządzanie tagami


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pixel


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Zagregowane dane dotyczące wyzwalania tagów


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte po 14 dniach od pobrania.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Singapur, Tajwan, Chile


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Alphabet Inc.

Google LLC

Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de

6.6.7 Google Analytics


Opis usługi

Jest to narzędzie analityczne www. Dzięki niemu użytkownik może dokonywać pomiaru ROI reklam oraz śledzić witryny i aplikacje flash, wideo i sieci społecznościowych.


Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Analiza

Marketing


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie

Pixel


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Aktualizacje aplikacji

Informacje o przeglądarce

Ścieżka kliknięć

Data i godzina wizyty

Informacje o urządzeniu

Pobrania

Wersja flash

Informacje o lokalizacji

Adres IP

Obsługa JavaScript

Odwiedzone strony

Aktywność zakupowa

URL referera

Dane dotyczące korzystania

Interakcje z widżetami


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Okres przechowywania jest zależny od rodzaju przechowywanych danych. Każdy klient może określić, jak długo Google Analytics ma przechowywać dane, zanim zostaną one automatycznie usunięte.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Singapur, Chile, Tajwan


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 2 lata


Przechowywane informacje

Nazwa: _ga; okres: 2 lata; typ: cookie;

Nazwa: _gid; okres: 1 dzień; typ: cookie;

Nazwa: _gat; okres: 1 minuta; typ: cookie;

Nazwa: _dc_gtm_xxx; okres: 1 minuta; typ: cookie;

Nazwa: _gat_gtag_xxx; okres: 1 minuta; typ: cookie;

Nazwa : _gac_xxx; okres: 2 miesiące, 29 dni; typ: cookie;

Nazwa: IDE; okres: 1 rok; typ: cookie;

6.6.8 DoubleClick Floodlight


Opis usługi

Jest to usługa śledzenia konwersji Google


Podmiot przetwarzający

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en


Inspektor ochrony danych podmiotu przetwarzającego

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Analiza

Śledzenie konwersji

Marketing

Optymalizacja


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie

Pixel

Local Storage

Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Ścieżka kliknięć

Cookie ID

Adres IP

Jednoznaczny identyfikator urządzenia mobilnego

Liczba odwiedzin

Odwiedzone strony

Transakcje

Dane dotyczące korzystania


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania

Termin przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.


Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przekazać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej istnieje ryzyko, że dane mogą zostać poddane przetwarzaniu przez organy USA w celu kontroli i monitoringu, bez potencjalnie przysługujących Państwu środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których będą przekazywane dane. Cele przekazywania mogą być różne, jak np. przechowywanie lub przetwarzanie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Singapur, Chile, Tajwan


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Alphabet Inc.

Google LLC

Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Informacje o przechowywaniu

Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 30 dni


Przechowywane informacje

Nazwa: IDE; okres: 30 dni; typ: cookie; domena: doubleclick.net

6.7. Design@Web


Opis usługi

Design@Web jest rozwiązaniem do projektowania przestrzennego w 3D


Podmiot przetwarzający

GO-2B AG

Carl-Bertelsmann-Straße, 103, 33332 Gütersloh

hutz@dapex.eu


Inspektor ochrony danych podmiotu przetwarzającego

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

hutz@dapex.eu


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Analiza

Optymalizacja

Bezpieczeństwo strony


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie


Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Informacje o przeglądarce

Data i godzina wizyty

Informacje o urządzeniu

Żądanie URL strony / API

Adres IP

URL referera


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Niemcy


Okres przechowywania

Termin przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://www.go-2b.de/impressum/datenschutz/

6.8. Matomo


Opis usługi

Jest to usługa analityki internetowej typu open source. Matomo dostarcza tę technologię. Matomo nie przetwarza jednak żadnych danych, ponieważ dane nie są przekazywane do Matomo (self-hosting).


Podmiot przetwarzający

Usercentrics GmbH

Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy

privacy@matomo.org


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

privacy@matomo.org


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Analiza

Śledzenie zdarzeń


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie

Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Moment poprzedniej wizyty użytkownika

Rozdzielczość ekranu monitora

Kliknięte lub pobrane pliki

Kliknięte linki do domen zewnętrznych

ID użytkownika

Adres IP

Prędkość strony

URL strony

Liczba odwiedzin użytkownika

User Agent

Informacje o przeglądarce

Strefa czasowa

Moment pierwszej wizyty użytkownika

Data i godzina wizyty

Tytuł strony

URL referera

Dane dotyczące korzystania

Informacje o urządzeniu

Położenie geograficzne


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 (1) (f) RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Kliknij tutaj, aby odwołać udzielone zgody we wszystkich domenach podmiotu przetwarzającego.

https://matomo.org/privacy-policy/#optout

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://matomo.org/privacy-policy/

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://usercentrics.com/privacy-policy/

6.9. Usercentrics Consent Management Platform


Opis usługi

Jest to usługa zarządzania zgodami. Usercentrics GmbH występuje na stronie internetowej jako podmiot przetwarzający w celu zarządzania zgodą.


Podmiot przetwarzający

Usercentrics GmbH

Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy

datenschutz@usercentrics.com


Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych podmiotu przetwarzającego.

datenschutz@usercentrics.com


Cele przetwarzania danych

Na tej liście wyszczególniono cele gromadzenia i przetwarzania danych.

Dotrzymanie obowiązków prawnych

Przechowywanie zgody


Używane technologie

Na tej liście wskazano wszystkie technologie wykorzystywane przez usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i pixel, które są umieszczane w przeglądarce.

Local Storage

Zgromadzone dane

Na tej liście wyszczególniono wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pomocą.

Dane opt-in oraz opt-out

URL referera

User Agent

Ustawienia użytkownika

Consent ID

Moment udzielenia zgody

Typ udzielonej zgody

Wersja szablonu

Język bannera


Podstawa prawna

Poniżej wyszczególniono wymaganą podstawę prawną przetwarzania danych.

Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO


Miejsce przetwarzania

Jest to podstawowa lokalizacja przetwarzania zgromadzonych danych. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik zostanie o tym poinformowany oddzielnie.

Unia Europejska (baza zgód jest zlokalizowana w Belgii)


Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to czas, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Dane dotyczące zgody (zgoda i cofnięcie zgody) są przechowywane przez trzy lata. Po tym czasie dane zostaną usunięte natychmiast.


Odbiorca danych

Poniżej wyszczególniono odbiorców zgromadzonych danych.

Usercentrics GmbH

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://usercentrics.com/privacy-policy/

7. Przetwarzanie danych osobowych

W ramach unikania i ograniczania danych gromadzimy dane osobowe tylko w takim zakresie i wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z naszej strony internetowej i oferowanych usług lub jak wymagają tego przepisy prawa.Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych, a podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych ściśle przestrzegamy odpowiednich przepisów prawnych oraz niniejszej polityki prywatności. Jeżeli cel gromadzenia danych nie ma już zastosowania lub upłynął ustawowy okres przechowywania, dostęp do zgromadzonych danych zostanie zablokowany lub zostaną one usunięte.

Z reguły z naszej strony internetowej można korzystać bez przekazywania danych osobowych.Gromadzenie przez nas danych osobowych – takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail – ma charakter dobrowolny. Bez wyraźnej zgody dane te nie będą ujawniane podmiotom trzecim.

Należy pamiętać, że z reguły dane w Internecie nie zawsze są przesyłane bezpiecznie.Szczególnie w komunikacji e-mailowej nie można zagwarantować ochrony podczas wymiany danych.

8. Cele przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG):

 • Na podstawie udzielonej zgody (artykuł 6 ust. 1a RODO)

Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • W celu wykonania umowy (artykuł 6 ust. 1b RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • Na podstawie przepisów prawa (artykuł 6 ust. 1c RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 • W ramach uzasadnionych interesów (artykuł 6 ust. 1f RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji, w których przeważają interes lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

9. Odwołanie udzielonej zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika w jednym lub większej liczbie konkretnych celów może zostać zmieniona lub całkowicie wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Jeżeli przekazanie odwołania nie jest możliwe za pośrednictwem określonych funkcji, można je przesłać pocztą, e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Nie powstają przy tym żadne koszty poza kosztami pocztowymi lub kosztami transmisji zgodnie z obowiązującymi stawkami bazowymi.

10.Gromadzenie danych przez podmioty trzecie

Jeśli w związku z naszą marką, naszym produktem lub naszym przedsiębiorstwem dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i przekazywane nam przez podmioty trzecie w określonym celu, w odpowiedzialności podmiotu gromadzącego leży szczególnie ich przekazywanie nam tych danych. W przypadku przekazania nam danych (np. w ramach zamówień na broszury reklamowe naszej firmy za pośrednictwem internetowych platform informacyjnych z obszaru wyposażenia kuchni) zakładamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przekazanie nam danych i ich przetwarzanie przez nas. Tutaj jednak uznajemy przekazywanie danych i przetwarzamy dane tylko w przypadku, gdy pochodzą one ze znanych i autoryzowanych źródeł z aktywnych relacji biznesowych.

11.Przekazywanie danych

W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub również usług zamówionych przez użytkowników, dostęp do danych otrzymują partnerzy biznesowi związani z nami zleceniem, tacy jak podmiot przetwarzający (art. 28 RODO).

Jeżeli na wyraźne życzenie osoby, której dane dotyczą, nawiązany zostanie kontakt pomiędzy tym podmiotem danych a jednym z naszych partnerów handlowych w celu zainicjowania umowy kupna, temu ostatniemu zostaną przekazane dane osobowe osoby, której dane dotyczą, oraz ogólne informacje o planowanym zakupie. W przypadku skierowania do nas wniosku o usunięcie danych przekażemy go również poprzedniemu odbiorcy w celach informacyjnych z prośbą o ocenę zgodności z prawem dalszego przechowywania przez niego danych.

12. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane są przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia, wymagane prawem lub gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

13. Okres przechowywania danych

W niezbędnym zakresie przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu, w odniesieniu do którego udzielono zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji wynikającym między innymi z postanowień niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB). Określone w nim terminy przechowywania lub dokumentowania wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

14. Formularz kontaktowy

Jeśli zapytanie zostanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym przekazane dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek dalszych zapytań. Bez zgody dane nie będą przekazywane dalej.

15.Zamawianie materiałów informacyjnych

Na naszej stronie internetowej potencjalni nabywcy kuchni za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamówienia mogą zamówić materiały reklamowe naszej firmy. Każde użycie tego formularza interpretujemy w znaczeniu marketingowym i sprzedażowym. Jeśli zamówienie materiałów informacyjnych zostanie zainicjowane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza, dane z formularza zamówienia, w tym przekazane dane kontaktowe, będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówienia materiałów oraz w celu śledzenia promocji i/lub sprzedaży w formie cyfrowej i/lub drukowanej. W obu przypadkach przesłanie formularza oznacza wyraźną zgodę, którą użytkownik może w w dowolnym momencie odwołać. Bez zgody dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich.

16. a) Dane z newslettera

Zainteresowanym osobom chcemy za pośrednictwem poczty elektronicznej regularnie wysyłać reklamy dotyczące naszych produktów i usług. Aby możliwe było zapisanie się na nasz newsletter e-mailowy, oprócz zgody użytkownika niezbędne będzie przekazanie co najmniej adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter. Podanie jakichkolwiek innych danych, takich jak imię i nazwisko, jest dobrowolne, a ich przetwarzane jest realizowane w celu osobistego zwrócenia się do użytkownika i spersonalizowania treści newslettera, jak również w celu wyjaśniania zapytań dotyczących adresu e-mail.

Zwróć uwagę, że nasz newsletter jest skierowany wyłącznie do osób, które ukończyły 16. rok życia.

Identyfikacja adresu e-mail następuje w procedurze double opt-in. Oznacza to, że po przetworzeniu danych zostanie wysłany osobny e-mail z potwierdzeniem. Wiadomości reklamowe będą wysyłane wyłącznie po kliknięciu w link zawarty w wiadomości. Dodatkowo zapisujemy adres IP użytkownika oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest możliwość udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. Dane użytkownika będą przechowywane do momentu cofnięcia jego zgody, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy od zaprzestania przez nas wysyłania newslettera.

Należy pamiętać, że w ramach wysyłania newslettera analizujemy Twoje zachowania związane z zakupami i kliknięciami na stronie internetowej Nolte Küchen oraz w newsletterze. Aby umożliwić realizację tej analizy, wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi przechowywanymi na serwerach naszego dostawcy usług newslettera. W celu realizacji analizy łączymy powyższe dane z pikselem śledzącym i indywidualnym identyfikatorem. Linki otrzymane w newsletterze również zawierają ten identyfikator. Z uzyskanych w ten sposób danych tworzymy profil użytkownika, aby dopasować newsletter do Twoich indywidualnych zainteresowań. Rejestrujemy przy tym, kiedy czytasz nasz newsletter, jakie linki w nim zawarte klikasz i na tej podstawie wyciągamy wnioski o Twoich zainteresowaniach. Dane te łączymy z działaniami podjętymi przez Cebie na stronie internetowej Nolte Küchen.

Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na to przetwarzanie danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn. W takim przypadku jego dane osobowe nie będą już przetwarzane. Odwołanie zgody można wnieść e-mailem na adres datenschutz@nolte-kuechen.de lub pocztą tradycyjną na adres Nolte Küchen GmbH & Co. KG, Anni-Nolte-Str. 4, 32584 Löhne, Niemcy. Każdy e-mail zawiera również link rezygnacji z subskrypcji, który po potwierdzeniu traktowany jest jako rezygnacja.

 

16 b) Wysyłka newslettera do istniejących klientów

Jeśli podałeś(-aś) nam swój adres e-mail podczas zakupu towarów lub usług, możemy regularnie wysyłać Ci e-mailem oferty dotyczące naszych towarów lub usług podobnych do tych, które zostały już przez Ciebie zakupione. W tym celu zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) nie musimy uzyskiwać Twojej odrębnej zgody. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie spersonalizowanej reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość wobec wykorzystywania Twojego adresu e-mail w wyżej wymienionym celu reklamowym poprzez powiadomienie przedstawiciela wskazanego na początku. Po otrzymaniu Twojego sprzeciwu bezzwłocznie zaprzestaniemy wykorzystywania Twojego adresu e-mail do celów reklamowych.

 

17. Planer kuchni online

Na naszej stronie internetowej oraz ewentualnie w ramach zintegrowanych funkcji na stronach internetowych partnerów handlowych oferujemy planer kuchni online, za pomocą którego przed zakupem kuchni naszej firmy można przygotować jej projekt, a następnie przekazać go do jednego lub kilku partnerów handlowych w celu sfinalizowania projektu i zakupu. Samo projektowanie może być realizowane całkowicie anonimowo, bez podawania jakichkolwiek danych osobowych i bez logowania się do systemu zarządzania użytkownikami. W celu przechowywania, przesyłania projektów na własny adres e-mail oraz przekazywania ich partnerom handlowym wymagane jest jednak zalogowanie się do systemu zarządzania użytkownikami „Moja kuchnia” i założenie tam ważnego konta użytkownika (patrz „Moja kuchnia”).

18.System zarządzania użytkownikami „Moja kuchnia”

System zarządzania użytkownikami „Moja kuchnia” będący podsystemem naszej strony internetowej jest centralną platformą przeznaczoną dla klientów końcowych naszej firmy, za pośrednictwem której osoba, której dane dotyczą, zarządza danymi osobowymi zapisanymi w naszym systemie oraz innymi danymi o znaczeniu marketingowym. Te ostatnie obejmują np. subskrypcje newslettera, projektowanie kuchni online lub rejestrację kuchni zakupionych w naszej firmie w celu otrzymania dotyczącej ich dokumentacji technicznej (np. specyficznych dla danej kuchni instrukcji pielęgnacji i montażu).

Korzystanie z tego systemu wymaga utworzenia odpowiedniego konta użytkownika na podstawie wybranych danych osobowych (w szczególności płci, imienia, nazwiska, kraju i języka). Konto użytkownika może zostać utworzone zarówno na samej stronie internetowej, jak i w połączonych podsystemach (np. planer kuchni online).

W celu utworzenia i aktywacji tej funkcji użytkownik musi wyrazić wyraźną zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i (tylko po specjalnym poleceniu użytkownika) również przekazywanie swoich danych osobowych. W tym kontekście użytkownik udziela również na naszą rzecz zgody na nawiązywanie z nim kontaktu w formie cyfrowej lub analogowej w celach reklamowych. Może to dotyczyć specyficznej reklamy naszych produktów, jak również zautomatyzowanej kontynuacji działań z użytkownikiem w zależności od wcześniejszych działań użytkownika (np. późniejsza zautomatyzowana oferta kierująca do sprzedawcy po prośbie o materiały reklamowe z jego strony).

Opisane konto użytkownika musi być przez niego chronione za pomocą hasła nadanego w drodze dwukrotnego wprowadzania z weryfikacją tożsamości, do którego operator systemu nie ma wglądu. Zasadniczo aktywacja konta następuje dopiero po autoryzacji przez osobę, której dane dotyczą, poprzez kliknięcie na indywidualny link w wiadomości e-mail wysłanej na adres właściwy dla konta użytkownika. Adres e-mail może zostać wykorzystany tylko do utworzenia jednego konta użytkownika i tym samym jednoznacznie je identyfikuje.

Jeżeli użytkownik zapomni hasło, na adres zapisany w koncie użytkownika może zostać wysłana wiadomość e-mail z linkiem do strony internetowej, za pomocą którego użytkownik może nadać nowe hasło. Dzięki temu wyłącznie właściciel konta użytkownika dysponuje aktualnymi danymi dostępu do konta użytkownika.

Wyżej wymienione funkcje tworzenia i aktywacji konta użytkownika na platformie „Moja kuchnia” są dostępne zarówno poprzez stronę internetową, jak i w formie zintegrowanych okien dialogowych w innych podsystemach (np. planerze kuchni online).

Ponadto „Moja kuchnia” daje użytkownikowi możliwość samodzielnej zmiany, uzupełnienia i/lub zredukowania ilości udostępnionych nam danych osobowych, aż do nieodwołalnego usunięcia jego konta użytkownika włącznie. Wraz z usunięciem konta użytkownika bezpowrotnie zostaną usunięte wszystkie dane użytkownika niezbędne do logowania na platformie „Moja kuchnia”. Ponadto w przypadku usunięcia konta użytkownika informacje przechowywane na platformie „Moja kuchnia” podlegają pełnej anonimizacji poprzez usunięcie wszystkich danych osobowych przypisanych do tego konta, tak aby żadna z funkcji platformy uruchomionych wcześniej za pośrednictwem tego konta nie mogła zostać przypisana do osoby, której dane dotyczą, ani nie pozwalała na wyciągnięcie wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. (Zapewnienie „Prawa do bycia zapomnianym” zgodnie z artykułem 17 RODO).

Wszystkie e-maile powiązane z funkcjami platformy „Moja kuchnia” nie są przez nas przechowywane.

Hosting danych podanych przez użytkownika w trakcie rejestracji jest realizowany przez nas.Z uwagi na kwestie zarządzania systemem nie można uniknąć dostępu do danych przez podmiot przetwarzający nasze zamówienia, który zapewnia nam jedynie wsparcie techniczne. W celu ochrony tych danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych wraz z naszym dostawcą usług wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne określone w umowie o przetwarzaniu zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

19.Zarządzanie odwiedzającymi w ramach imprez targowych firmy Nolte Küchen

Imprezy targowe firmy Nolte Küchen służą w szczególności informowaniu klientów, dostawców i mediów o nowych produktach i usługach, a także osobistej wymianie informacji mającej na celu kontynuowanie i kształtowanie współpracy biznesowej. Ponadto imprezy targowe Nolte Küchen służą inicjowaniu nowych relacji biznesowych, zwłaszcza z klientami, dostawcami i mediami. Tym samym wydarzenia te służą w znacznym stopniu celom promocyjnym i wspierają rozwój działalności biznesowej firmy Nolte Küchen.

Ta wymiana z obecnymi i potencjalnymi nowymi partnerami handlowymi ma być prowadzona za pośrednictwem odpowiedzialnych pracowników danych przedsiębiorstw, z której to wymiany zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO firma Nolte Küchen wywodzi uzasadniony interes do przechowywania i przetwarzania danych osobowych tych osób wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu i na czas przygotowania, realizacji i kontynuacji danej imprezy targowej. Powyższe obejmuje również przechowywanie i przetwarzanie danych osób, z którymi w momencie zaproszenia na targi nie są utrzymywane aktywne relacje biznesowe.

Włączony w tym celu proces rejestracji i akredytacji online w okresie poprzedzającym targi służy uproszczeniu procesu zapewnienia kontaktu między zwiedzającymi a odpowiednią osobą kontaktową w firmie Nolte Küchen oraz zapewnieniu egzekwowania praw gospodarza firmy Nolte Küchen w postaci wysyłania rejestrującym się zwiedzającym spersonalizowanego biletu wstępu, który firma Nolte Küchen w ramach kontroli dostępu do imprezy targowej może wykorzystać do śledzenia, kto znajduje się w obiektach Nolte Küchen.

Systemowa obsługa zarządzania odwiedzającymi firmę Nolte Küchen odbywa się przy wsparciu podmiotu przetwarzającego dane (patrz wyżej). Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Nolte Küchen w związku z imprezami targowymi nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

20. Rejestracja zdjęć i filmów w ramach imprez targowych firmy Nolte Küchen

W celu wzmocnienia efektu promocyjnego i dokumentowania obecności na imprezach targowych wobec klientów końcowych, partnerów handlowych, mediów, dostawców, pracowników i właścicieli, podczas imprez targowych firma Nolte Küchen wykonuje, przetwarza i przechowuje zdjęcia i filmy oraz publikuje je w zewnętrznych kanałach komunikacji (np. strona internetowa, Facebook, YouTube). Firma Nolte Küchen zastrzega sobie prawo do wykonywania, przetwarzania i rozpowszechniania podczas imprez targowych zdjęć i filmów z wizerunkiem odwiedzających do celów PR, o ile goście targów nie sprzeciwią się temu indywidualnie, powiadamiając osobiście fotografa lub ekipę filmową na miejscu na targach. Na fakt wykonywania zdjęć i realizacji filmów zwraca się uwagę na bilecie wstępu oraz w widocznym miejscu w strefie wejścia na imprezę targową. Podstawą prawną jest w tym przypadku artykuł 6 ust. 1 RODO.Naszym uzasadnionym interesem jest informowanie partnerów biznesowych, zainteresowanych klientów końcowych, właścicieli i pracowników firmy Nolte Küchen o wydarzeniu w związku z wyżej wymienionymi celami komunikacyjnymi w ramach naszych działań PR.

21. Aplikowanie online

Spółkę Nolte Küchen GmbH & Co. KG cieszy fakt Państwa wizyty na naszej stronie poświęconej karierze oraz zainteresowanie naszą firmą. Ochrona prywatności użytkownika podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważną kwestią, którą uwzględniamy w naszych procesach biznesowych.

Dane osobowe wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia aplikacji i do korespondencji z kandydatami, takie jak dane podstawowe (imię i nazwisko, adres), dane telekomunikacyjne (numer telefonu, e-mail), profile osobowe ze zdjęciem, życiorys czy certyfikaty, będą przechowywane tylko wtedy, gdy zostaną nam przekazane dobrowolnie w ramach składanej aplikacji. Przekazane informacje oraz dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w zamierzonym celu z zachowaniem najwyższej staranności i integralności. Gromadzimy wyłącznie dane niezbędne w ramach składania aplikacji do firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG.

Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych wyłącznie w celu realizacji procesu aplikacji. Zapewniają Państwo, że przekazane dane są zgodne z prawdą.

Masz również świadomość, że dane nieprawdziwe mogą skutkować rozwiązaniem ewentualnego stosunku pracy.

Po wprowadzeniu i przekazaniu danych są one przesyłane bezpośrednio poprzez szyfrowane połączenie na serwer naszego zewnętrznego usługodawcy, firmy rexx systems GmbH w Hamburgu. Spółka Nolte Küchen GmbH & Co. KG zawarła z tym usługodawcą umowę o przetwarzaniu zgodnie z art. 28 RODO, która określa wzajemne zobowiązania dotyczące ochrony danych.

Wszystkie dane są szyfrowane w oparciu o procedurę TLS. Jeśli po rejestracji nastąpi zalogowanie za pomocą przekazanych danych użytkownika, to również w tym przypadku zastosowana zostanie procedura szyfrowania TLS. Niezaszyfrowany dostęp do danych aplikacyjnych jest wykluczony. Dane zostaną usunięte po sześciu miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. Udzieloną zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie danych można odwołać w dowolnym momencie w formie pisemnej.

Dane podlegają hostingowi realizowanemu przez usługodawcę w ramach przetwarzania na zlecenie. Zarówno spółka Nolte Küchen GmbH & Co. KG jak również dostawca stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić zgromadzone dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone zgodnie z rozwojem technologii.W naszej firmie dostęp do danych aplikacyjnych mają wyłącznie odpowiedzialni pracownicy.

Jeśli aplikacja zostanie odrzucona, dane osobowe osoby, której dotyczą, przekazane przez nią w trakcie całego procesu aplikacji, będą przechowywane po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji po wyrażeniu przez zgody przez tę osobę. Zgodnie z udzieloną zgodą wykorzystamy dane do późniejszego kontaktu i kontynuacji procesu rekrutacji, jeśli kandydatura będzie odpowiednia dla innego stanowiska.

22.Informacje na temat przysługujących praw.

Użytkownicy naszej strony internetowej mają prawo – po potwierdzeniu tożsamości – do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych dotyczących ich danych oraz celu ich przechowywania tych danych (art. 15 RODO), jak również prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub przenoszenia danych (art. 20 RODO).Oczywiście możliwy jest również pisemny kontakt z nami: przy wykorzystaniu danych kontaktowych lub z naszą inspektor ochrony danych, adwokatką Stephanie Neitzel. Ponadto w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych użytkownikom przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG). Organem nadzorczym odpowiedzialnym za spółkę Nolte Küchen GmbH & Co. KG jest organ ds. ochrony danych w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

23.Prawo do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z artykułem 21 RODO w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 (1f) RODO (przetwarzanie danych w kontekście równoważenia interesów). Wniesienie częściowego lub całkowitego sprzeciwu jest możliwe w drodze wysłania odpowiedniej wiadomości (listownie lub pocztą elektroniczną) do spółki Nolte Küchen GmbH & Co. KG.

O ile nie istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych, dane osoby, której dotyczą, nie będą przetwarzane, po wniesieniu przez nią sprzeciwu.

24.Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach noty prawnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

25.Aktualność polityki prywatności

Treść polityki prywatności dostosowujemy do zmienionych funkcjonalności lub zmienionych warunków prawnych. W związku z tym zalecamy regularne zapoznawanie się z jej treścią. O ile konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika lub elementy polityki prywatności zawierają postanowienia dotyczące zawartego z użytkownikiem stosunku umownego, zmiany będą dokonywane wyłącznie za zgodą użytkownika.Poniżej zamieszczamy krótki przegląd ostatnio wprowadzonych przez nas zmian:

lipiec 2018 r.

 • Dodano rozdziały 19 i 20

maj 2018 r.

 • Dostosowanie do wymogów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

styczeń 2019 r.

 • Od 22.01.2019 r. podmiotem prawnie odpowiedzialnym za usługi Google jest Google Ireland Limited.

październik 2019 r.

 • Dodanie rozdziału Usercentrics Consent Management Platform
 • Aktualizacja treści rozdziału dotyczącego usług Google
 • Dodanie rozdziału dotyczącego Facebook Pixel

Marzec 2023 r.

 • Aktualizacja treści rozdziału „Dane newslettera”
 • Aktualizacja treści rozdziału „Konkursy”

Styczeń 2023

 • Dodanie sekcji 6.6 Google 6.6.1 i Sygnały Google
form-invalid-session