Privacyverklaring

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons bedrijf. Wij verzekeren onze klanten, zakenpartners en gebruikers de bescherming van hun persoonlijkheidsrechten.

Wij verzekeren dat persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de voorschriften inzake gegevensbescherming worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Uw gegevens, die op onze website alleen in de technisch noodzakelijke omvang worden verzameld, zullen wij niet verkopen aan derden of alleen krachtens rechterlijk bevel met het oog op strafvervolging doorgeven.

Om u zekerheid te bieden, informeren wij u hier over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. Deze informatie kunt u te allen tijde raadplegen op onze website.

Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens en uw rechten
(Informatie volgens de artikelen 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG)

 

1. Definities

In de privacyverklaring worden de begrippen gebruikt die ook in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) staan. Omdat wij transparantie en duidelijkheid erg belangrijk vinden, krijgt u eerst een toelichting van de gebruikte begrippen in onze privacyverklaring, zoals ze ook terug te vinden zijn in artikel 4 van de AVG („Definities”).

 • Persoonsgegevens

  „Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Verwerking

  „Verwerking” is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • Beperken van de verwerking

  „Beperken van de verwerking” is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  „Verwerkingsverantwoordelijke” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 • Verwerker

  „Verwerker” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • Ontvanger

  „Ontvanger” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het daarbij gaat om een derde partij of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten gelden echter niet als ontvangers. De verwerking van die gegevens door de overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

 • Derde

  „Derde” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • Toestemming

  „Toestemming” van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Nolte Küchen GmbH und Co. KG
Anni-Nolte-Straße 4
32584 Löhne, Duitsland

Tel.: +49 (0)5732 8990
E-mail: privacy@nolte-kuechen.de

Wettelijke vertegenwoordigers:

Wettelijk vertegenwoordigd door de beherende vennoot, Nolte Geschäftsführungsgesellschaft mbH,
deze wederom vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders
Marc Hogrebe, Eckhard Wefing en Manfred Wippermann

Functionaris voor gegevensbescherming:

Stephanie Neitzel (advocate)
Tel.: +49 (0)5732 899 8184
E-mail: datenschutz@nolte-kuechen.de

 

3. Cookies

De website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „sessie-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het opslaan van cookies wordt geïnformeerd en u kunt de cookies per geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch verwijderen van de cookies bij het afsluiten van uw browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de werking van de website worden beperkt.

 

4. Verzamelen van toegangsgegevens/server-logfiles

Om de inhoud via onze website beschikbaar te stellen en weer te geven, is het technisch noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen. Door onze website te bezoeken, worden deze zogenaamde server-logfiles verzameld door de provider die de desbetreffende webdienst host (Nolte Küchen GmbH & Co. KG of een verwerker volgens artikel 28 AVG). Deze logfiles kunnen niet aan bepaalde personen worden gelinkt.

De desbetreffende informatie bestaat uit de naam van de website, het bestand, de huidige datum, het gegevensvolume, de webbrowser en de versie ervan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de referrer-URL als pagina van waarop u op onze website bent terechtgekomen en het desbetreffende IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens voor het weergeven en beschikbaar stellen van onze inhoud op uw eindtoestel en voor statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons bij de beschikbaarstelling en permanente verbetering van ons aanbod. De gegevens in de server-logfiles worden niet samengevoegd met andere gegevens. Wij behouden ons het recht voor om de gegevens in de server-logfiles achteraf te controleren, indien er concrete aanwijzingen bestaan voor een onwettig gebruik van ons aanbod.

 

5. Versleuteling van de gegevensoverdracht

Onze website maakt gebruik van SSL/TLS-versleuteling. Hierdoor worden alle gebruikersspecifieke gegevens van formulieren en vergelijkbare invoervensters veilig doorgestuurd.

 

 

 

9. Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens verzamelen wij in het kader van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag enkel in de omvang en voor de duur die nodig is voor het gebruik van onze website en de aangeboden services of door de wetgever is voorgeschreven. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en houden ons bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens strikt aan de desbetreffende wettelijke voorschriften en aan deze privacyverklaring. Als het doel van de gegevensverzameling wegvalt of als het einde van de wettelijke opslagtermijn is bereikt, dan worden de verzamelde gegevens geblokkeerd of verwijderd.

Onze website kan ook worden gebruikt zonder opgave van persoonsgegevens. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen (zoals uw naam, adres of e-mailadres) dan gebeurt dit op vrijwillige basis. Zonder uitdrukkelijke toestemming van uw kant worden deze gegevens niet aan derden bekendgemaakt.

Houd er rekening mee dat gegevens op het internet algemeen niet altijd veilig worden doorgestuurd. Met name in het e-mailverkeer kan de beveiliging bij gegevensuitwisseling niet worden gegarandeerd.

 

10. Doelstellingen van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG):

 • Op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1a AVG)

  De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1b AVG)

  De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Op basis van wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1c AVG)

  De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 • In het kader van belangenafweging (artikel 6 lid 1f AVG)

  De verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde partij te beschermen, voor zover de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen.

 

11. Herroeping van een verklaarde toestemming

Een door u verstrekte toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden kan te allen tijde overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG voor de toekomst worden gewijzigd of geheel worden herroepen. Het herroepen van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de herroeping daarvan onverlet. U kunt de herroeping, indien deze niet via specifieke functies wordt aangeboden, ofwel per post, per e-mail of via het contactformulier op onze website aan ons doorgeven. Er ontstaan daarbij voor u geen andere kosten dan de portokosten of de transmissiekosten volgens de bestaande basistarieven.

 

12. Gegevensverzameling bij derden

Indien in verband met ons merk, ons product of ons bedrijf persoonsgegevens bij derden worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en voor een bepaald doel aan ons worden doorgegeven, valt met name het doorsturen van deze gegevens naar ons onder de verantwoordelijkheid van degene die de gegevens verzamelt. In geval van het doorsturen van de gegevens naar ons (bijv. in het kader van een bestelling van reclamebrochures van ons bedrijf op informatieplatformen voor keukens op het internet) stellen wij de toestemming van de betrokkene voor de bekendmaking aan en de verwerking door ons voorop. Wij aanvaarden evenwel uitsluitend gegevensoverdrachten en verwerken deze wanneer ze afkomstig zijn van erkende bronnen die ons bekend zijn via bestaande handelsrelaties.

 

13. Doorgifte van gegevens

Met het oog op het vervullen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of door de gebruiker gewenste diensten, krijgen door ons ingeschakelde handelspartners, bijvoorbeeld een verwerker (artikel 28 AVG), toegang tot uw gegevens.

Wanneer een betrokkene met het oog op het tot stand brengen van een koopovereenkomst op diens expliciet verzoek in contact wordt gebracht met een handelspartner van ons bedrijf, dan ontvangt deze laatste de persoonsgegevens van de betrokkene en aan ons doorgegeven randinformatie voor de geplande aankoop. Als wij een verwijderingsverzoek ontvangen, geven wij dit ook ter informatie door aan de andere ontvangers met het verzoek om zelf ook de rechtmatigheid van een verdere gegevensopslag te beoordelen.

 

14. Doorsturen van gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie

Gegevens worden alleen doorgestuurd naar derde landen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de order of wettelijke voorgeschreven is of indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

15. Duur van de gegevensopslag

Indien nodig verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur die noodzakelijk is voor het desbetreffende doel waarvoor de toestemming voor de gegevensverwerking werd verstrekt.

Daarnaast gelden er voor ons verschillende bewaar- en documentatieplichten die onder andere zijn vastgelegd in het Duits handelswetboek (HGB). De daar bepaalde termijnen voor bewaring of documentatie bedragen twee tot tien jaar.

 

16. Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen bezorgt, worden uw gegevens uit het contactformulier met inbegrip van daar opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met het oog op het afhandelen van de aanvraag en het beantwoorden van bijkomende vragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

 

17. Bestelling van informatiemateriaal

Op onze website kunnen geïnteresseerde kopers van een keuken reclamemateriaal van ons bedrijf aanvragen via een desbetreffend bestelformulier. Elk gebruik van dit formulier interpreteren wij in de relevante betekenis voor marketing en verkoop. Wanneer u informatiemateriaal bestelt door het formulier in te vullen en te verzenden, worden uw gegevens uit het bestelformulier met inbegrip van de door u daar opgegeven contactgegevens in digitale en/of gedrukte vorm opgeslagen en verwerkt voor de afhandeling van uw materiaalbestelling en om uw gegevens op te volgen voor reclame- en/of verkoopdoeleinden. Voor beide vormen van verwerking wordt in het kader van het verzenden van het formulier uw toestemming gevraagd, die u te allen tijde kunt herroepen. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden.

 

18. Nieuwbriefgegevens

Als u een nieuwsbrief wilt aanvragen die wordt aangeboden op de website, dan is dit gekoppeld aan het gebruik van een gebruikersaccount in „Mijn keuken” (zie lager). In deze gebruikersaccount kan het abonnement ook worden opgezegd.

 

19. Online keukenplanner

Wij bieden via onze website en eventueel ook als geïntegreerde functie op websites van handelspartners een online keukenplanner aan. Hiermee kan de aankoop van een keuken van ons bedrijf worden gepland en voorbereid en kunnen de desbetreffende gegevens met het oog op voltooiing en aankoop worden doorgestuurd naar één of meerdere handelspartners. De planning zelf kan zonder enige opgave van persoonsgegevens en zonder inloggen in een gebruikersmanagementsysteem volledig anoniem worden uitgevoerd. Voor het opslaan en doorsturen van de planning naar het eigen e-mailadres en om te worden doorgestuurd naar de handelspartner(s) is het evenwel noodzakelijk om in te loggen bij het gebruikersmanagementsysteem „Mijn keuken” en moet daar een geldige gebruikersaccount bestaan (zie „Mijn keuken”).

 

20. Gebruikersmanagementsysteem „Mijn keuken”

Het gebruikersmanagementsysteem „Mijn keuken” vormt als subsysteem van onze website voor eindklanten van ons bedrijf het centrale platform waarmee een betrokkene de bij ons opgeslagen persoonsgegevens en andere gegevens met marketingrelevantie beheert. Deze laatste omvatten bijvoorbeeld nieuwsbriefabonnementen, online keukenplannen of de registratie van gekochte keukens van ons bedrijf met het oog op het ontvangen van technische documentatie hierover (bijv. keukenspecifieke onderhouds- en montagehandleidingen).

Voor het gebruik van dit systeem is het noodzakelijk om een gebruikersaccount aan te maken op basis van specifieke persoonsgegevens (met name geslacht, voornaam, achternaam, land en taal). Deze gebruikersaccount kan zowel worden aangemaakt op de website zelf als in gekoppelde subsystemen (bijv. de online keukenplanner).

Om deze functie aan te maken en vrij te geven, moet de gebruiker een expliciete toestemming geven voor het opslaan, verwerken en (uitsluitend op initiatief van de gebruiker) ook doorgeven van zijn persoonsgegevens. Bovendien geeft de gebruiker in dit kader toestemming om reclameboodschappen van ons te ontvangen in digitale of analoge vorm. Dit kan gaan om concrete reclame voor producten van ons bedrijf of om automatische opvolging bij de gebruiker afhankelijk van voorafgaande gebruikersacties (bijv. later automatisch aanbieden van contact met een handelaar na een aanvraag van reclamemateriaal door de gebruiker).

De beschreven gebruikersaccount moet door de gebruiker worden beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt vastgelegd na identiteitscontrole, moet door de gebruiker twee keer worden ingevoerd en is ook niet toegankelijk voor de systeembeheerder. De account wordt in beginsel alleen vrijgegeven na autorisatie door de betrokkene. Dit gebeurt door op de desbetreffende link te klikken in de e-mail die wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven voor de gebruikersaccount. Een e-mailadres kan alleen worden gebruikt om één enkele gebruikersaccount aan te maken en identificeert deze dus eenduidig.

Als de gebruiker het wachtwoord is vergeten, kan hij of zij een e-mail met een weblink laten verzenden naar het adres dat is opgeslagen in de gebruikersaccount. Via deze link kan hij of zij dan een nieuw wachtwoord vastleggen. Zo blijft verzekerd dat nog steeds alleen de houder van de gebruikersaccount over de geldige toegangsgegevens voor de gebruikersaccount beschikt.

Deze bovengenoemde functies voor het aanmaken en activeren van de gebruikersaccount in „Mijn keuken” zijn zowel via de website als in de vorm van geïntegreerde dialoogvensters in andere subsystemen (bijv. de online keukenplanner) beschikbaar.

Verder biedt „Mijn keuken” de gebruiker in de frontend van de website de mogelijkheid om zelf de verstrekte persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen en/of te beperken. De gebruiker kan daar eveneens de gebruikersaccount definitief verwijderen. Bij het verwijderen van de gebruikersaccount worden alle gegevens van de gebruiker die noodzakelijk zijn voor log-in-processen op het platform „Mijn keuken” onherroepelijk verwijderd. Bovendien wordt bij het verwijderen van de gebruikersaccount de informatie die is opgeslagen in „Mijn keuken” volledig geanonimiseerd door het verwijderen van alle persoonsgegevens die bij deze account horen, zodat geen van de voordien via deze account gebruikte platformfuncties meer kunnen worden gelinkt aan de betrokkene. (Garantie van het „recht op vergetelheid” volgens artikel 17 AVG).

Geen van de e-mails die nodig zijn voor de functies van het platform „Mijn keuken” worden door ons opgeslagen.

De hosting van de gegevens die door u in het kader van de registratie zijn opgegeven, vindt plaats bij ons. Omwille van systeem-administratieve redenen is het onvermijdelijk dat onze verwerker, die ons uitsluitend technische ondersteuning biedt, toegang heeft tot de gegevens. Om deze gegevens te beveiligen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, hebben wij samen met onze serviceprovider technisch-organisatorische maatregelen genomen die zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst volgens artikel 28 AVG.

 

21. Bezoekersmanagement in het kader van beursevenementen van Nolte Küchen

De beursevenementen van Nolte Küchen dienen met name om klanten, leveranciers en de media te informeren over nieuwe producten en diensten en om de zakelijke samenwerking te bevorderen en uit te diepen via persoonlijk contact. Verder dienen de beursevenementen van Nolte Küchen ook om nieuwe zakelijke relaties met klanten, leveranciers en media aan te knopen. Deze evenementen zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op commerciële doeleinden en ondersteunen de bedrijfsontwikkeling van Nolte Küchen.

Dit contact met bestaande en met potentiële nieuwe zakenpartners moet daarbij plaatsvinden via de relevante medewerkers van de desbetreffende bedrijven, waaruit Nolte Küchen het gerechtvaardigde belang volgens artikel 6 lid 1f AVG afleidt om persoonsgegevens van deze personen uitsluitend in de noodzakelijke omvang voor het specifieke doel en voor de duur van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beursevenement op te slaan en te verwerken. Dit omvat de gegevensopslag en -verwerking van de personen, met wie op het tijdstip van de beursuitnodiging geen actieve zakelijke relatie bestaat.

Het hiervoor voorziene online registratie- en accreditatieproces voorafgaand aan de beurs dient om het contact tussen de bezoekers en de desbetreffende contactpersoon van Nolte Küchen eenvoudiger te maken en om de handhaving van het huisrecht van Nolte Küchen te verzekeren zodanig dat geregistreerde bezoekers een gepersonaliseerd toegangsticket toegestuurd krijgen, waarmee Nolte Küchen aan de ingang van de beurs kan controleren wie aanwezig is in de gebouwen van Nolte Küchen.

Het bezoekersmanagement van Nolte Küchen wordt hierbij afgehandeld met de ondersteuning van een verwerker (zie hoger). De persoonsgegevens die in het kader van beursevenementen van Nolte Küchen worden verzameld, worden niet toegankelijk gemaakt aan derden.

22. Foto- en video-opnames in het kader van beursevenementen van Nolte Küchen

Om het reclame-effect te versterken en beurspresentaties te documenteren tegenover eindklanten, handelspartners, media, leveranciers, medewerkers en eigenaars worden op beursevenementen van Nolte Küchen foto- en video-opnames gemaakt, verwerkt en opgeslagen en via externe communicatiekanalen (bijv. website, Facebook, YouTube) gepubliceerd. Nolte Küchen behoudt zich het recht voor om in het kader van beursevenementen met het oog op public relations foto- en video-opnames van de gasten te maken, te verwerken en te verspreiden, tenzij bezoekers van de beurs specifiek bezwaar hiertegen maken in de vorm van een persoonlijke opmerking aan de fotograaf of filmcrew ter plaatse. Op het toegangsticket en aan de ingang van de beurs wordt duidelijk aangegeven dat er foto- en video-opnames worden gemaakt. De rechtsgrond is daarbij artikel 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bestaat erin om in samenspel met de bovengenoemde communicatieve doeleinden in het kader van onze PR-activiteiten handelspartners, geïnteresseerde eindklanten, eigenaars en medewerkers van Nolte Küchen te informeren over het evenement.

 

23. Uw online sollicitatie

Nolte Küchen GmbH & Co. KG is verheugd over uw bezoek aan onze carrièrepagina en over uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk en we houden hiermee rekening bij onze bedrijfsprocessen.

Persoonsgegevens die wij uitsluitend nodig hebben voor de verwerking van uw sollicitatie en voor correspondentie met u, zoals stamgegevens (naam, adres), telecommunicatiegegevens (telefoonnummer, e-mail), persoonlijke profielen met foto, cv, referenties, worden alleen opgeslagen als u deze spontaan aan ons doorgeeft in het kader van uw sollicitatie. Uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en integriteit verzameld en opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor hun specifieke doel. Daarbij verzamelen wij enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor uw sollicitatie bij Nolte Küchen GmbH & Co. KG.

U gaat akkoord met het uitsluitend verwerken en doorsturen van uw gegevens voor het sollicitatieproces. U garandeert dat u de informatie naar waarheid hebt verstrekt.

U bent ervan op de hoogte dat onjuiste informatie kan leiden tot het ontbinden van een mogelijke arbeidsovereenkomst.

Na het invoeren en doorsturen van uw gegevens komen deze direct via een versleutelde verbinding terecht op de server van onze externe serviceprovider, rexx systems GmbH in Hamburg. Nolte Küchen GmbH & Co. KG heeft met deze serviceprovider een verwerkingsovereenkomst gesloten volgens artikel 28 AVG, waarin de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming worden gespecificeerd.

Alle gegevens worden op basis van de TLS-technologie versleuteld. Indien u zich na registratie aanmeldt met de beschikbaar gestelde gebruikersgegevens wordt ook hiervoor de TLS-versleutelingstechnologie gebruikt. Een onversleutelde toegang tot uw sollicitatiegegevens is uitgesloten. Uw gegevens worden zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw gegevens kunt u te allen tijde herroepen via een schriftelijke mededeling.

Uw gegevens worden in het kader van de verwerking gehost bij de serviceprovider. Zowel Nolte Küchen GmbH & Co. KG als de provider nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de over u verzamelde gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies en vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling continu verbeterd. Binnen ons bedrijf hebben uitsluitend de bevoegde medewerkers toegang tot uw sollicitatiegegevens.

Als uw sollicitatie niet succesvol is, zullen wij op basis van uw toestemming uw persoonsgegevens die u in het kader van de sollicitatieprocedure hebt meegedeeld ook na het einde van de concrete sollicitatieprocedure verder opslaan. Wij zullen uw gegevens op basis van uw toestemming gebruiken om later contact met u te kunnen opnemen en de sollicitatieprocedure voort te zetten, indien u in aanmerking zou komen voor een andere functie.

 

24. Toelichtingen met betrekking tot uw rechten

Als gebruiker van onze website hebt u - na bewijs van identiteit - te allen tijde het recht op gratis informatie over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen en over het doel van de opslag (artikel 15 AVG) en hebt u recht op rectificatie (artikel 16 AVG), verwijdering (artikel 17 AVG), beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) of overdraagbaarheid van de gegevens (artikel 20 AVG). Het staat u vanzelfsprekend vrij om schriftelijk contact met ons op te nemen via de contactgegevens of om u schriftelijk te wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, advocate Stephanie Neitzel. Daarnaast bestaat bij een vermoedelijke inbreuk op de privacyvoorschriften het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG). De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Nolte Küchen GmbH & Co. KG is de gegevensbeschermingsautoriteit van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

 

25. Recht van bezwaar

Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan volgens artikel 21 AVG te allen tijde bezwaar worden ingediend op basis van artikel 6 lid 1f AVG (gegevensverwerking in het kader van belangenafweging). Een gedeeltelijk of volledig bezwaar is mogelijk door een desbetreffend bericht (per brief of e-mail) te versturen naar Nolte Küchen GmbH & Co. KG.

Indien er geen dwingende gerechtvaardigde belangen voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, worden uw persoonsgegevens bij het indienen van een bezwaar niet langer verwerkt. 

 

26. Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de verplichte juridische informatie voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van ongevraagd versturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

 

27. Actualiteit van de privacyverklaring

Wij passen de privacyverklaring aan veranderde functionaliteiten of gewijzigde rechtssituaties aan. Daarom adviseren wij de privacyverklaring regelmatig te lezen. Indien uw toestemming nodig is of bestanddelen van de privacyverklaring bepalingen betreffende de contractuele relatie met u bevatten, worden aanpassingen uitsluitend uitgevoerd met uw toestemming. Hieronder krijgt u een kort overzicht van de laatste wijzigingen die wij hebben aangebracht:

Juli 2018

 • Toevoeging van de paragrafen 21 en 22

Mei 2018

 • Aanpassing aan de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Januari 2019

 • Voor de Google-diensten is sinds 22-01-2019 Google Ireland Limited juridisch verantwoordelijk.

Oktober 2019

 • Toevoeging van de paragraaf Usercentrics Consent Management Platform
 • Update van de paragraaf Google-diensten
 • Toevoeging van de paragraaf Facebook-pixel