Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden

van Nolte Küchen GmbH & Co. KG

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze aankoopvoorwaarden gelden uitsluitend tegenover ondernemingen conform § 310 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) lid 1 BGB.

1.2 Voor alle leveringen en diensten aan ons gelden deze algemene aankoopvoorwaarden tenzij uitdrukkelijk andere afspraken werden gemaakt.

1.3 Algemene voorwaarden van de leverancier die afwijken van onze aankoopvoorwaarden worden hierbij afgewezen. Dit geldt ook wanneer de leverancier in het verloop van de correspondentie naar zijn voorwaarden verwijst.

2. Contractverklaringen

2.1 De leverancier is verplicht om onze bestelling binnen een termijn van 2 weken na ontvangst te accepteren.

2.2 Op alle documenten die wij in het kader van de bestelling aan de leverancier bezorgen, zoals berekeningen, tekeningen, enz., behouden wij ons de eigendoms- en auteursrechten voor. De leverancier verbindt zich ertoe om deze documenten niet openbaar of toegankelijk te maken aan derden, tenzij wij de leverancier hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Deze documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de productie op basis van onze bestelling. Ze moeten onmiddellijk aan ons worden teruggegeven indien de leverancier onze bestelling niet binnen de in nr. 2.1 vastgestelde termijn heeft geaccepteerd. Als onze bestelling wordt geaccepteerd, moeten de documenten uiterlijk bij de afhandeling van de bestelling ongevraagd aan ons worden teruggegeven. 

2.3 Bestellingen, afsluitingen en afroeporders en wijzigingen/aanvullingen hiervan dienen schriftelijk te worden uitgevoerd.

3. Tarieven en betalingsvoorwaarden

3.1 Een in onze bestelling aangegeven prijs is bindend. Behoudens specifieke afspraak gelden de prijzen geleverd op de plaats van bestemming (DAP overeenkomstig Incoterms 2010) inclusief verpakking. De btw is niet inbegrepen.

3.2 Voor elke levering of dienst moet apart van de zending een factuur worden verstuurd naar het desbetreffende postadres. Facturen moeten beantwoorden aan de vereisten volgens § 14 lid 4 UStG (Duitse wet op de omzetbelasting), inzake formulering overeenstemmen met onze bestelaanduidingen en onze bestelnummers bevatten. De exacte omschrijving van de bestellende afdeling en de datum van de bestelling moeten worden vermeld op de factuur.

Voor alle gevolgen die ontstaan vanwege niet-inachtneming van deze verplichtingen is de leverancier aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij daarvoor niet verantwoordelijk is.

3.3 De betaling van de factuur vindt plaats door middel van overschrijving indien de geleverde goederen/diensten geen aanleiding geven tot klachten.

De termijn voor de betaling van de factuur begint zodra de levering of dienst volledig in ontvangst is genomen en de correct opgemaakte factuur is ontvangen. Als het starttijdstip van de termijn tussen de 1e en de 15e van een maand valt, dan wordt de betaling uitgevoerd op de 1e van de daaropvolgende maand; als het starttijdstip van de termijn tussen de 16e en de laatste dag van de maand valt, dan wordt de betaling uitgevoerd op de 16e van de daaropvolgende maand met aftrek van 5 % disconto of 120 dagen na het starttijdstip van de termijn netto.

Als de datum van betaling (16e of 1e) op een vrijdag of niet op een bankwerkdag valt, dan wordt de betaling in principe pas uitgevoerd op de volgende bankwerkdag.

Facturen die niet in overeenstemming zijn met de vereisten van §14 lid 4 UStG (Duitse wet op de omzetbelasting) of niet correct zijn, geven geen aanleiding tot betaling en kunnen door ons te allen tijde worden teruggestuurd. In dit laatste geval wordt de factuur pas betaald na ontvangst van de gecorrigeerde factuur.

Bij een foutieve levering of dienst hebben wij het recht om de betaling op te schorten tot aan de correcte uitvoering en dit zonder verlies van kortingen, disconti of vergelijkbare betalingsvoordelen. Andere rechten blijven onverlet.

Bij vroegtijdige ontvangst van leveringen begint de betalingstermijn pas te lopen vanaf van de leveringstermijn die is vastgelegd bij de bestelling of vanaf ontvangst van de factuur, afhankelijk van welke datum later valt.

4. Leveringstijd

4.1 De in de bestelling aangegeven leveringstermijn is bindend. Een levering voor de aangegeven leveringstermijn is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.

Deelleveringen worden niet geaccepteerd indien wij hiervoor niet vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. De naam van de persoon die deze toestemming heeft gegeven, moet worden vermeld op het leveringsdocument.

4.2 De leverancier is verplicht om ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen, wanneer er omstandigheden ontstaan of bekend worden waaruit blijkt dat de overeengekomen leveringstermijn niet in acht kan worden genomen. Voor de inachtneming van de leveringstermijn geldt de dag van ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming.

4.3 Als de leverancier te laat levert, hebben wij het recht om een forfaitaire schadevergoeding voor laattijdige levering te eisen voor een bedrag van 0,3% van de contractueel vastgelegde prijs per dag dat de levering te laat is, maar in totaal niet meer dan 15% van de vastgelegde prijs. Het staat de leverancier vrij om een lagere schade aan te tonen. Wij hebben het recht om na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn schadevergoeding te eisen in plaats van de dienst of om het contract op te zeggen. Als wij schadevergoeding eisen, heeft de leverancier het recht om aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de plichtsverzaking.

5. Garantie

5.1 Wij zullen de goederen binnen een redelijke termijn controleren op eventuele kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen. De klacht geldt als tijdig als ze binnen een termijn van 7 werkdagen, gerekend vanaf de ontvangst van de goederen of - bij verborgen gebreken - vanaf ontdekking bij de leverancier binnenkomt.

5.2 De leverancier garandeert dat de geleverde goederen naast de overige in acht te nemen vereisten ook beantwoorden aan de wetten en overheidsvoorschriften die gelden voor verkoop en gebruik. Wij hebben onverkort recht op de wettelijke claims wegens gebreken. We hebben in ieder geval het recht om van de leverancier naar onze keuze ofwel een herstelling van het defect of een nieuwe levering te eisen. Het recht op schadevergoeding, met name het recht op schadevergoeding in plaats van de dienst, blijft uitdrukkelijk voorbehouden. Wij hebben het recht om op kosten van de leverancier het gebrek zelf te herstellen, als er gevaar dreigt of bijzondere urgentie bestaat.

5.3 Claims wegens gebreken – ongeacht op basis van welke rechtsgrond – verjaren 24 maanden na aflevering. Langere wettelijke verjaringstermijnen blijven onverlet. 

6. Rechten van derden

6.1 Door de levering en de verwerking ervan door ons mogen geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden. Vermeende vorderingen van derden zullen wij meedelen aan de leverancier. Wij zullen van ons uit zulke vorderingen niet erkennen. Wij geven de leverancier in dit verband volmacht om het geschil met de derde partij gerechtelijk of buitengerechtelijk te regelen.

6.2 Bij een schending van intellectuele eigendomsrechten van derden zal de leverancier op eigen kosten vorderingen van derden afweren, die zij vanwege een schending van intellectuele eigendomsrechten op basis van de leveringen en diensten van de leverancier tegen ons indienen. De leverancier stelt ons vrij van alle vorderingen die voortkomen uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

6.3 Als de verwerking van de levering door ons beperkt is door bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, dan moet de leverancier op zijn kosten ofwel de desbetreffende toestemming verwerven of de betrokken elementen van de levering zodanig aanpassen of vervangen dat de verwerking van de levering niet in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van derden en tegelijkertijd overeenstemt met de contractuele afspraken.

7. Voorbehoud van eigendomsrecht

7.1 Indien wij onderdelen bij de leverancier ter beschikking stellen, behouden wij ons het eigendomsrecht voor op deze onderdelen. De verwerking of aanpassing door de leverancier wordt voor ons uitgevoerd. Wanneer onze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden verwerkt samen met andere goederen die niet van ons zijn, dan verwerven wij het mede-eigendomsrecht op deze nieuwe goederen in de verhouding van de waarde van onze goederen (aankoopprijs excl. btw) tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

7.2 Wanneer de door ons ter beschikking gestelde goederen onherroepelijk worden vermengd met andere goederen die niet van ons zijn, dan verwerven wij het mede-eigendomsrecht op deze nieuwe goederen in de verhouding van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud (aankoopprijs excl. btw) tot de andere vermengde goederen op het tijdstip van de verwerking. Wanneer de vermenging van die aard is, dat de goederen van de leverancier moeten worden beschouwd als hoofdbestanddeel, dan geldt het als overeengekomen dat de leverancier het mede-eigendomsrecht evenredig op ons overdraagt; de leverancier bewaart het exclusieve eigendomsrecht of het mede-eigendomsrecht voor ons.

7.3 Wij behouden ons het eigendomsrecht voor op gereedschappen; de leverancier is verplicht om de gereedschappen uitsluitend te gebruiken voor de productie van de door ons bestelde goederen. De leverancier is verplicht om onze gereedschappen voor de nieuwwaarde op eigen kosten te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. De leverancier is verplicht om aan onze gereedschappen eventueel noodzakelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden en alle instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden tijdig op eigen kosten uit te voeren. Eventuele storingen moet hij ons onmiddellijk melden; als hij dit opzettelijk nalaat, blijven schadevorderingen onverlet.

7.4 Indien de zekerheden waarop wij volgens nr. 7.1 of volgens nr. 7.2 recht hebben de aankoopprijs van al onze nog niet betaalde goederen onder eigendomsvoorbehoud met meer dan 10 % overstijgen, dan zijn wij op verzoek van de leverancier verplicht tot vrijgave van de zekerheden naar onze keuze.

8. Energie-efficiëntie

8.1 De leverancier wordt erop gewezen dat Nolte Küchen GmbH & Co. KG een energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001 heeft ingevoerd en dat aspecten van energie-efficiëntie en van energieverbruik bij energiegerelateerde producten een beslissingscriterium vormen bij de beoordeling van offertes.

8.2 Als er energie-efficiëntere („spaarzamere”) alternatieven bestaan voor de door u aangeboden diensten en/of producten, dan verzoeken wij u uw offerte op eigen initiatief optioneel uit te breiden met deze varianten. De verhoging van de energie-efficiëntie is een strategische doelstelling van Nolte Küchen GmbH & Co. KG en wordt overeenkomstig in aanmerking genomen bij de beoordeling van de offertes.

9. Productaansprakelijkheid

9.1 Indien de leverancier verantwoordelijk is voor productschade is hij verplicht om ons in dit verband op eerste verzoek vrij te stellen van schadevorderingen van derden, indien de oorzaak binnen zijn invloeds- en organisatiedomein ligt en hij jegens derden zelf aansprakelijk is.

9.2 In dit kader is de leverancier ook verplicht om eventuele onkosten te vergoeden die door of in verband met een door ons uitgevoerde terugroepactie ontstaan. Over de inhoud en omvang van de uit te voeren terugroepmaatregelen zullen wij de leverancier – indien mogelijk en redelijkerwijs te verwachten – informeren en hem de gelegenheid geven om zijn standpunt te bepalen. Andere wettelijke vorderingen blijven onverlet.

9.3 De leverancier verbindt zich ertoe om een productaansprakelijkheidsverzekering met een dekkingssom van 10 miljoen EUR per geval van fysiek letsel/materiële schade – forfaitair – af te sluiten. Als wij recht hebben op verdere schadevorderingen, dan blijven deze onverlet. De leverancier moet ons op verzoek een duplicaat bezorgen van het geldige verzekeringscontract.

10. Verbod van overdracht van rechten

De leverancier heeft niet het recht om zijn vorderingen tegen ons zonder onze schriftelijke toestemming over te dragen aan derden; de toestemming kan alleen om ernstige redenen worden geweigerd.

11. Naleveringstermijnen

De leverancier verbindt zich ertoe om na beëindiging van de serielevering gedurende ten minste 5 jaar reserveonderdelen te leveren tegen redelijke prijzen en met behoud van de kwaliteit. Wij gaan alleen akkoord met een vroegtijdige beëindiging van de naleveringen indien een reservevoorraad economisch haalbaar en de vraag te voorzien is.

12. Gereedschappen, vormen, patronen enz.

Door ons ter beschikking gestelde gereedschappen, vormen, patronen, modellen, profielen, tekeningen, testvoorschriften, normenspecificaties, afdruksjabloonen en meters mogen net als op basis hiervan vervaardigde goederen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden doorgegeven aan derden en niet worden gebruikt voor andere dan de contractuele doeleinden. Ze moeten worden beveiligd tegen inzage en gebruik door onbevoegden. Behoudens andere rechten kunnen wij eisen dat ze worden teruggegeven, wanneer de leverancier deze verplichtingen verzaakt of wanneer de handelsrelatie met betrekking tot het desbetreffende contractuele product is beëindigd.

13. Geheimhouding/gegevensbescherming

13.1 De leverancier is verplicht om alle ontvangen afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten en informatie strikt geheim te houden. Ze mogen alleen met onze uitdrukkelijke toestemming openbaar worden gemaakt aan derden. De verplichting tot geheimhouding geldt ook na afloop van dit contract; ze vervalt wanneer en indien de productiekennis uit de overhandigde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten algemeen bekend is geworden.

13.2 Wij wijzen er overeenkomstig § 33 “Bundesdatenschutzgesetz” (“Duitse federale wet inzake gegevensbescherming”) op dat de gegevens die worden verzameld in het kader van de handelsrelatie, worden opgeslagen in bestanden.

14. Leverancierscode

Wij onderhouden uitsluitend handelsrelaties met ondernemingen die bereid zijn zich te onderwerpen aan dezelfde ethische principes zoals die gelden voor de Nolte-groep. De leverancier verbindt zich ertoe om zich te houden aan de „Nolte leverancierscode” en alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit deze gedragscode.

Als hij dit niet doet en wij daardoor een klant verliezen, dan zal de leverancier ons de schade vergoeden die daardoor ontstaat.

15. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

15.1 De plaats van uitvoering voor onze betalingen is onze maatschappelijke zetel.

15.2 De plaats van uitvoering voor leveringen van de leverancier is onze maatschappelijke zetel of de plaats waar de leverancier volgens de inhoud van onze bestelling moet leveren.

De leverancier draagt het risico voor de levering tot aan de acceptatie van de goederen door ons of onze vertegenwoordiger op de plaats van bestemming (DAP overeenkomstig Incoterms 2010).

15.3 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de leverancier en ons uit of in verband met dit contract is afhankelijk van de waarde van het geding onze maatschappelijke zetel of naar onze keuze de maatschappelijke zetel van de leverancier.

15.4 Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en ons uit of in verband met deze handelsrelatie geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Sorry, uw sessie is verlopen. Laad de pagina opnieuw en verzend het formulier opnieuw.