OWZ

Warunki uczestnictwa Instagram

Warunki uczestnictwa w konkursach Nolte Küchen na Instagramie/Facebooku Niniejsze warunki obowiązują, gdy bierzesz udział w konkursach na kontach społecznościowych firmy Nolte Küchen na Facebooku i Instagramie. Nie uznajemy żadnych warunków uczestnika sprzecznych z naszymi warunkami lub od nich odbiegających.

 • 1. Konkurs jest promocją firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG, z siedzibą przy Anni-Nolte Straße 4, 32584 Löhne.
 • 2. Konkurs nie jest obsługiwany przez Meta Platforms, Inc. (Facebook/Instagram), nie jest powiązany z Instagramem/Facebookiem i w związku z tym Instagram/Facebook nie jest podmiotem kontaktowym w przypadku pytań.
 • 3. Do udziału uprawnieni są użytkownicy platformy Instagram zamieszkali w Niemczech i którzy ukończyli 18. rok życia.
 • 4. Uczestnictwo wymaga posiadania aktywnego konta na Instagramie.
 • 5. Konkurs trwa od 28.08.2022 do 11.09.2022. Zgłoszenia po upływie podanego powyżej okresu trwania konkursu nie będą uwzględniane.
 • 6. Zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma kuchnię o wartości do 10 000,- €.
 • 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG ani członkowie ich rodzin.
 • 8. Wybór zwycięzców przez firmę Nolte Küchen będzie mieć charakter losowy.
 • 9. Warunkiem uczestnictwa jest subskrypcja kanału @noltekuechen_official na Instagramie w okresie trwania konkursu oraz spełnienie pozostałych warunków zawartych w odpowiednim poście.
 • 10. Spośród wszystkich uczestników w każdym dniu konkursowym zostanie wylosowany jeden finalista. Zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich wylosowanych finalistów dwa dni po zakończeniu okresu konkursowego, a następnie zostanie powiadomiony przez @Noltekuechen_official za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w ciągu 48 godzin od powiadomienia o wygranej lub nie zechce podać wymaganych danych, utraci prawo do nagrody, a kolejny zwycięzca zostanie wyłoniony z zastosowaniem tej samej procedury. Odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych ponosi uczestnik.
 • 11. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z udziału każdej osoby uczestniczącej, która naruszy nasze wytyczne lub swoje gwarancje i oświadczenia. Jest to możliwe również w późniejszym terminie.
 • 12. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny. Z tego prawa skorzystamy w szczególności, jeśli z przyczyn technicznych lub prawnych nie będzie można zagwarantować kontynuacji konkursu.
 • 13. Wypłata gotówki lub wymiana nagrody nie jest możliwa.
 • 14. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń prawnych w związku z realizacją konkursu i losowaniem nagród. Pytania lub skargi dotyczące konkursu należy kierować bezpośrednio do firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG. Dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej (Impressum) na stronie internetowej firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG (link) lub na kontach w mediach społecznościowych. Konkurs operatora podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.
 • 15. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa. Zamiast postanowienia nieskutecznego stosuje się postanowienie prawnie dopuszczalne, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w postanowieniu nieskutecznym. Te same uregulowania dotyczą przypadku luki prawnej w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO KONKURSÓW
  Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych. Uczestnik zapewnia, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i adres są prawdziwe i prawidłowe. Nolte Küchen GmbH & Co. KG zaznacza, że żadne dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez zgody uczestnika. W przypadku wygranej zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w mediach reklamowych wykorzystywanych przez organizatora. Obejmuje to podanie imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej operatora oraz jego platformach mediów społecznościowych. Uczestnik może odwołać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie w formie pisemnej należy przesłać na adres inspektora ochrony danych podany w nocie prawnej na stronie internetowej firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG. Po odwołaniu zgody zgromadzone i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.

  Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

  Ogólne Warunki Zakupów

  przedsiębiorstwa Nolte Küchen GmbH & Co. KG

  1. Zakres obowiązywania

  1.1 Niniejsze warunki zakupu obowiązują wyłącznie dla przedsiębiorstw w rozumieniu § 310 ust. 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB).

  1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu obowiązują w odniesieniu do wszystkich dostaw i usług świadczonych na naszą rzecz, o ile w wyraźnej formie nie zostały zawarte inne uzgodnienia.

  1.3 Niniejszym sprzeciwiamy się wszelkim Ogólnym Warunkom Handlowym dostawcy odbiegającym od naszych Warunków Zakupu. Dotyczy to również sytuacji, gdy dostawca w korespondencji powołuje się na własne warunki.

  2. Oświadczenia woli dotyczące umów

  2.1 Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia naszego zamówienia do realizacji w terminie 2 tygodni od jego otrzymania.

  2.2 Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do wszystkich dokumentów przekazanych dostawcy w związku z zamówieniem, np. obliczeń, rysunków itp. Dostawca zobowiązuje się nie ujawniać ani nie udostępniać tych dokumentów podmiotom trzecim, chyba że udzielimy dostawcy wyraźnej pisemnej zgody na takie działanie. Dokumenty te mogą być wykorzystywane wyłącznie do produkcji w oparciu o nasze zamówienie. Należy je niezwłocznie zwrócić, jeśli dostawca nie przyjął do realizacji naszego zamówienia w terminie określonym w pkt. 2.1. Jeśli nasze zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, dokumenty muszą zostać zwrócone bez wezwania, najpóźniej w momencie realizacji zamówienia.

  2.3 Zamówienia, finalizacja umów i dostawy na żądanie oraz ich zmiany/uzupełnienia wymagają formy pisemnej.

  3. Wynagrodzenie i warunki płatności

  3.1 Cena podana w naszym zamówieniu jest ceną wiążącą. Jeżeli nie zawarto uzgodnień specjalnych, ceny dotyczą dostaw do wskazanego miejsca przeznaczenia (DAP wg Incoterms 2010) wraz z opakowaniem. Podatek VAT nie jest wliczony w cenę.

  3.2 Fakturę za każdą dostawę lub usługę należy przesłać na odpowiedni adres siedziby, oddzielnie od przesyłki. Faktury muszą spełniać wymogi § 14 ust. 4 niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym (UStG) i zawierać w treści nasze opisy zamówienia oraz nasz numer zamówienia. W treści faktury należy podać dokładne oznaczenie działu udzielającego zlecenia oraz datę zlecenia.

  Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki nieprzestrzegania tych obowiązków, chyba że udowodni, że nie jest za nie odpowiedzialny.

  3.3 Zapłata faktury następuje

  przelewem bankowym, jeżeli brak jest podstaw do reklamacji dostarczonego towaru/usługi.

  Termin zapłaty faktury rozpoczyna bieg z chwilą przyjęcia dostawy lub usługi w całości i wpływu prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli termin rozpoczyna bieg pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca, płatność następuje 1 dnia następnego miesiąca; jeżeli data rozpoczęcia okresu przypada pomiędzy 16 a ostatnim dniem miesiąca, płatność następuje 16 dnia następnego miesiąca, w każdym przypadku z 5% rabatem, lub netto 120 dni od daty rozpoczęcia biegu terminu.

  Jeśli termin płatności (16. lub 1.) przypada w piątek lub nie jest to dzień roboczy banku, płatność z reguły zostanie realizowana dopiero w kolejnym dniu roboczym banku.

  Faktury niespełniające wymogów §14 ust. 4 UStG lub nieprawidłowe nie uzasadniają rozpoczęcia biegu terminu płatności i mogą zostać przez nas zwrócone w dowolnym momencie. W tym ostatnim przypadku termin płatności jest ustalany dopiero po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

  W przypadku wadliwej dostawy lub realizacji usługi jesteśmy uprawnieni do wstrzymania płatności do czasu prawidłowego spełnienia świadczenia, bez utraty rabatów, upustów i podobnych korzyści płatniczych. Dalsze roszczenia pozostają nienaruszone.

  W przypadku wcześniejszego przyjęcia dostaw termin płatności rozpoczyna bieg dopiero od terminu dostawy zgodnego z zamówieniem lub od daty wpływu faktury – w zależności od tego, która data będzie późniejszą.

  4. Termin dostawy

  4.1 Termin dostawy podany w zamówieniu jest wiążący. Realizacja dostawy przed podanym terminem jest dopuszczalna tylko za naszą uprzednią wyraźną pisemną zgodą.

  Dostawy częściowe nie będą akceptowane, chyba że wcześniej udzielimy na nie wyraźnej zgody. Na dokumencie dostawy należy podać imię i nazwisko osoby, która takiej zgody udzieliła.

  4.2 Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego poinformowania nas o wystąpieniu okoliczności lub powzięciu wiedzy o okolicznościach wskazujących na to, że uzgodniony termin dostawy nie będzie mógł zostać dotrzymany. Dla zachowania terminu dostawy obowiązuje dzień odbioru towaru w miejscu przeznaczenia.

  4.3 W przypadku zwłoki w dostawie jesteśmy uprawnieni do żądania zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę w wysokości 0,3% ceny umownej za każdy dzień po wystąpieniu zwłoki w dostawie, jednakże nie więcej niż 15% uzgodnionej ceny łącznie. Dostawca ma prawo do udowodnienia szkody w mniejszej wysokości. Po bezowocnym upływie odpowiedniego terminu mamy prawo do żądania odszkodowania w miejsce świadczenia lub do odstąpienia od umowy. Jeżeli będziemy dochodzić odszkodowania, dostawca zachowa prawo udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania.

  5. Gwarancja

  5.1 W odpowiednim terminie dokonamy weryfikacji towaru pod kątem ewentualnych odstępstw jakościowych i ilościowych. Reklamację uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do dostawcy w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dostawy towaru lub – w przypadku wad ukrytych – od daty ich wykrycia.

  5.2 Dostawca gwarantuje, że oprócz wymogów, które muszą zostać spełnione w inny sposób, dostarczone towary spełniają wymogi określone w przepisach prawnych i urzędowych obowiązujące w zakresie dystrybucji i użytkowania tych towarów. Ustawowe roszczenia z tytułu wad przysługują nam w całości. W każdym przypadku mamy prawo do żądania od dostawcy usunięcia wady lub dostarczenia nowej rzeczy – według naszego uznania. Prawo do odszkodowania, w szczególności prawo do odszkodowania w miejsce świadczenia, pozostaje wyraźnie zastrzeżone. Mamy prawo do usunięcia wady we własnym zakresie na koszt dostawcy, jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo w zwłoce lub szczególna pilność.

  5.3 Roszczenia z tytułu wad – niezależnie od podstawy prawnej – ulegają przedawnieniu po upływie 24 miesięcy od dnia dostawy. Dłuższe ustawowe terminy przedawnienia pozostają nienaruszone.

  6. Prawa podmiotów trzecich

  6.1 Nasza dostawa i jej wykorzystanie nie może naruszać żadnych praw własności przemysłowej podmiotów trzecich. Poinformujemy dostawcę o wszelkich roszczeniach podmiotów trzecich. Z własnej inicjatywy nie będziemy uznawać takich roszczeń. W związku z tym upoważniamy dostawcę do przejęcia sporu z podmiotami trzecimi w postępowaniu sądowym i pozasądowym.

  6.2 W przypadku naruszenia praw własności przemysłowej podmiotów trzecich dostawca na własny koszt podejmie obronę przed roszczeniami podmiotów trzecich wobec nas z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej w związku z dostawami i usługami realizowanymi przez dostawcę. Dostawca zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z wykorzystania takich praw własności.

  6.3 Jeżeli prawa własności przemysłowej podmiotów trzecich utrudnią korzystanie z naszej dostawy, dostawca na własny koszt uzyska odpowiednie zezwolenie lub dokona modyfikacji lub wymiany przedmiotowych części dostawy w taki sposób, aby korzystanie z dostawy nie naruszało prawa własności przemysłowej podmiotów trzecich i jednocześnie wypełniało postanowienia zapisów umownych.

  7. Zastrzeżenie własności

  7.1 Zachowujemy prawo własności elementów dostarczanych do dostawcy. Przetwarzanie lub modyfikacje są realizowane przez dostawcę na naszą rzecz. Jeżeli nasz towar podlegający zastrzeżeniu własności zostanie przetworzony łącznie z innymi, nienależącymi do nas rzeczami, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości naszej rzeczy (cena zakupu plus VAT) do innych przetworzonych rzeczy w momencie przetworzenia.

  7.2 Jeżeli dostarczona przez nas rzecz zostanie nierozerwalnie połączona z innymi, nienależącymi do nas rzeczami, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości rzeczy objętej zastrzeżeniem własności (cena zakupu plus VAT) do pozostałych rzeczy połączonych w momencie połączenia. Jeżeli łączenie odbywa się w taki sposób, że przedmiot dostawcy należy uznać za przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że dostawca przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie; dostawca przechowuje dla nas przedmiot własności wyłącznej lub współwłasności w bezpiecznym miejscu.

  7.3 Narzędzia pozostają naszą własnością; dostawca jest zobowiązany do używania narzędzi wyłącznie do celów produkcji zamówionych przez nas towarów. Dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt należących do nas narzędzi do wartości odtworzeniowej od działania ognia, wody oraz od kradzieży. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia we właściwym czasie na własny koszt wszelkich niezbędnych prac konserwacyjnych, kontrolnych, konserwacyjnych i naprawczych naszych narzędzi. Dostawca musi nas bezzwłocznie powiadomić o wszelkich usterkach; w przypadku zawinionego przez dostawcę braku powiadomienia roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone.

  7.4 O ile wartość przysługujących nam zgodnie z punktem 7.1 lub 7.2 zabezpieczeń przekracza cenę zakupu wszystkich naszych zastrzeżonych, jeszcze nieopłaconych towarów o więcej niż 10%, na wniosek dostawców jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń według naszego uznania.

  8. Efektywność energetyczna

  8.1 Informujemy dostawców, że spółka Nolte Küchen GmbH & Co. KG wprowadziła system zarządzania energią zgodnie z norma DIN EN ISO 50001 oraz że aspekty efektywności energetycznej i zużycia energii w przypadku produktów istotnych dla zużycia energii stanowią kryterium decyzyjne przy ocenie ofert.

  8.2 Jeśli istnieją bardziej energooszczędne („oszczędniejsze”) warianty oferowanych przez Państwa usług i/lub produktów, prosimy o samodzielne i opcjonalne dodanie tych wariantów do swojej oferty. Wzrost efektywności energetycznej jest strategicznym celem spółki Nolte Küchen GmbH & Co. KG i będzie uwzględniany pod uwagę przy ocenie oferty.

  9. Odpowiedzialność za produkt

  9.1 O ile dostawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie produktu, jest on zobowiązany do zwolnienia nas z roszczeń odszkodowawczych podmiotów trzecich na pierwsze żądanie, jeśli przyczyna leży w jego zakresie kontroli i organizacji i jeśli sam ponosi odpowiedzialność w stosunku do podmiotów trzecich.

  9.2 W tym zakresie dostawca jest również zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów wynikających z przeprowadzonej przez nas akcji wycofania towaru lub w związku z nią. W miarę możliwości i w rozsądnym zakresie poinformujemy dostawcę o treści i zakresie działań związanych z wycofaniem towaru, które mają być przeprowadzone, oraz umożliwimy mu zajęcie stanowiska. Pozostałe roszczenia ustawowe pozostają nienaruszone.

  9.3 Dostawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt na sumę ubezpieczenia w wysokości 10 mln EUR za obrażenia ciała / uszkodzenia mienia. Dalsze przysługujące nam roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone. Na żądanie dostawca przedłoży duplikat ważnej umowy ubezpieczenia.

  10. Zakaz cesji

  Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec nas na podmioty trzecie bez naszej pisemnej zgody; odmowa udzielenia zgody może nastąpić tylko z ważnych powodów.

  11. Terminy dostaw uzupełniających

  Po zaprzestaniu dostaw seryjnych dostawca zobowiązuje się do dostarczania części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat po rozsądnych cenach i jednocześnie bez pogorszenia jakości. Zgody na wcześniejsze zaprzestanie dostaw uzupełniających udzielimy wyłącznie w sytuacji, gdy zaopatrzenie końcowe jest ekonomicznie uzasadnione, a zapotrzebowanie przewidywalne.

  12. Narzędzia, formy, wzory itp.

  Udostępnione przez nas narzędzia, formy, próbki, modele, profile, rysunki, specyfikacje testowe, arkusze normatywne, szablony do druku i sprawdziany, jak również przedmioty wyprodukowane zgodnie z nimi, nie mogą być bez naszej pisemnej zgody przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż określone w umowie. Należy je zabezpieczyć nieuprawnionym wglądem i użyciem. Z zastrzeżeniem dalszych praw możemy żądać ich wydania, jeśli dostawca naruszy powyższe obowiązki lub stosunek handlowy dotyczący danego produktu objętego umową zostanie zakończony.

  13. Dochowanie tajemnicy / ochrona danych

  13.1 Dostawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich otrzymanych ilustracji, rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów i informacji. Podmiotom trzecim mogą one zostać ujawnione tylko za naszą wyraźną zgodą. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje również po zrealizowaniu niniejszej umowy; wygasa ono, jeżeli oraz w takim zakresie, w jakim wiedza produkcyjna zawarta w dostarczonych ilustracjach, rysunkach, obliczeniach i innych dokumentach stała się powszechnie znana.

  13.2 Zgodnie z § 33 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych zwracamy uwagę, że dane pozyskiwane w związku z relacją handlową są zapisywane w plikach.

  14. Kodeks dostawcy

  Utrzymujemy relacje biznesowe tylko z przedsiębiorstwami gotowymi przestrzegać tych samych zasad etycznych, które obowiązują w grupie Nolte. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania „Kodeksu dostawcy firmy Nolte” oraz do wypełniania wszystkich zobowiązań wynikających z tego kodeksu postępowania.

  Jeżeli wskutek braku przestrzegania zapisów kodeksu utracimy klienta, dostawca zrekompensuje nam powstałą szkodę.

  15. Miejsce spełnienia świadczenia, właściwość miejscowa sądu i obowiązujące prawo

  15.1 Miejscem spełnienia naszych płatności jest siedziba naszego przedsiębiorstwa.

  15.2 Miejscem spełnienia dostaw przez dostawcę jest siedziba naszego przedsiębiorstwa lub miejsce, do którego dostawca ma dostarczyć towar zgodnie z treścią naszego zamówienia.

  Dostawca ponosi ryzyko dostawy do momentu przyjęcia towaru przez nas lub naszego przedstawiciela w miejscu przeznaczenia (DAP zgodnie z Incoterms 2010).

  15.3 Wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów pomiędzy dostawcą a nami wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest, w zależności od kwoty wartości sporu, nasza siedziba lub, według naszego uznania, siedziba dostawcy.

  15.4 Wszystkie stosunki prawne pomiędzy dostawcą a nami wynikające z naszych stosunków handlowych lub w związku z nimi podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  form-invalid-session