OWH

Warunki uczestnictwa w konkursach Nolte Küchen na Instagramie/Facebooku Niniejsze warunki obowiązują, gdy bierzesz udział w konkursach na kontach społecznościowych firmy Nolte Küchen na Facebooku i Instagramie. Nie uznajemy żadnych warunków uczestnika sprzecznych z naszymi warunkami lub od nich odbiegających.

 1. Konkurs jest promocją firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG, z siedzibą przy Anni-Nolte Straße 4, 32584 Löhne.
 2. Konkurs nie jest obsługiwany przez Meta Platforms, Inc. (Facebook/Instagram), nie jest powiązany z Instagramem/Facebookiem i w związku z tym Instagram/Facebook nie jest podmiotem kontaktowym w przypadku pytań.
 3. Do udziału uprawnieni są użytkownicy platformy Instagram zamieszkali w Niemczech i którzy ukończyli 18. rok życia.
 4. Uczestnictwo wymaga posiadania aktywnego konta na Instagramie.
 5. Konkurs trwa od 28.08.2022 do 11.09.2022. Zgłoszenia po upływie podanego powyżej okresu trwania konkursu nie będą uwzględniane.
 6. Zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma kuchnię o wartości do 10 000,- €.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG ani członkowie ich rodzin.
 8. Wybór zwycięzców przez firmę Nolte Küchen będzie mieć charakter losowy.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest subskrypcja kanału @noltekuechen_official na Instagramie w okresie trwania konkursu oraz spełnienie pozostałych warunków zawartych w odpowiednim poście.
 10. Spośród wszystkich uczestników w każdym dniu konkursowym zostanie wylosowany jeden finalista. Zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich wylosowanych finalistów dwa dni po zakończeniu okresu konkursowego, a następnie zostanie powiadomiony przez @Noltekuechen_official za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w ciągu 48 godzin od powiadomienia o wygranej lub nie zechce podać wymaganych danych, utraci prawo do nagrody, a kolejny zwycięzca zostanie wyłoniony z zastosowaniem tej samej procedury. Odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych ponosi uczestnik.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z udziału każdej osoby uczestniczącej, która naruszy nasze wytyczne lub swoje gwarancje i oświadczenia. Jest to możliwe również w późniejszym terminie.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny. Z tego prawa skorzystamy w szczególności, jeśli z przyczyn technicznych lub prawnych nie będzie można zagwarantować kontynuacji konkursu.
 13. Wypłata gotówki lub wymiana nagrody nie jest możliwa.
 14. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń prawnych w związku z realizacją konkursu i losowaniem nagród. Pytania lub skargi dotyczące konkursu należy kierować bezpośrednio do firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG. Dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej (Impressum) na stronie internetowej firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG (link) lub na kontach w mediach społecznościowych. Konkurs operatora podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.
 15. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa. Zamiast postanowienia nieskutecznego stosuje się postanowienie prawnie dopuszczalne, które pod względem ekonomicznym jest najbardziej zbliżone do znaczenia i celu wyrażonego w postanowieniu nieskutecznym. Te same uregulowania dotyczą przypadku luki prawnej w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.


POLITYKA PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO KONKURSÓW
Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych. Uczestnik zapewnia, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i adres są prawdziwe i prawidłowe. Nolte Küchen GmbH & Co. KG zaznacza, że żadne dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez zgody uczestnika. W przypadku wygranej zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w mediach reklamowych wykorzystywanych przez organizatora. Obejmuje to podanie imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej operatora oraz jego platformach mediów społecznościowych. Uczestnik może odwołać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie w formie pisemnej należy przesłać na adres inspektora ochrony danych podany w nocie prawnej na stronie internetowej firmy Nolte Küchen GmbH & Co. KG. Po odwołaniu zgody zgromadzone i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Stan na 01 listopad 2023 r.

§ 1
Zakres obowiązywania

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązują tylko w odniesieniu do umów zawartych z przedsiębiorstwami w myśl § 14 BGB [niemiecki kodeks cywilny], osobami prawnymi prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym („Klient”).

2. Stosunek prawny między Klientem i nami regulują wyłącznie niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy. Tym samym wyraźnie odrzuca się odmienne warunki handlowe obowiązujące u Klienta. Wyłącznie te warunki handlowe obowiązują także wówczas, gdy, mając świadomość sprzecznych lub odmiennych warunków handlowych obowiązujących u Klienta, bez zastrzeżeń realizujemy dostawę do Klienta.

3. Z zastrzeżeniem zmiany naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy te warunki umowne mają stanowić podstawę także dla umów zawieranych w przyszłości między nami i Klientem bez konieczności ich ponownego uwzględnienia.

§ 2
Oświadczenia woli dotyczące umów

1. Jeżeli z okoliczności nie wynika inaczej, nasze oferty stanowią jedynie kierowane do Klienta wezwania do złożenia nam ostatecznych ofert umownych („invitatio ad offerendum”). Mamy prawo przyjąć oferty umowne Klienta w ciągu trzech tygodni. W tym okresie Klient jest związany swoimi deklaracjami umownymi.

2. Przyjmując zlecenia, zakładamy wypłacalność Klienta i w jednostkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia przyjęcia zamówienia Klienta od przedłożenia poręczenia bankowego lub wiążącego zobowiązania banku do udzielenia kredytu w wysokości przewidywanej należności na fakturze. Jeżeli brak zdolności kredytowej ujawni się dopiero po zawarciu umowy, wówczas po uzgodnieniu z Klientem możemy odstąpić od umowy lub zażądać zabezpieczenia w ciągu tygodnia.

3. Oferty umowne z naszej strony są niewiążące, jeżeli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej.

4. Wszystkie porozumienia zawierane między nami i Klientem w celu wykonania tej umowy należy udokumentować na piśmie.

5. Na skuteczność prawną porozumień zawartych z pracownikiem niemającym prawa do reprezentowania spółki wpisanego do rejestru handlowego Klient może powoływać się tylko w przypadku pisemnego zatwierdzenia porozumienia przez zarząd.

§ 3
Ceny

1. Jeżeli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, obowiązują nasze ceny netto (bez podatku obrotowego) „EXW”. Do tego dochodzi podatek obrotowy w wysokości każdorazowo obowiązującej stawki.

2. Wszystkie podatki i pozostałe świadczenia należne z tytułu dostaw i usług w kraju odbioru obciążają Klienta.

3. Rabaty przyznane kupującemu powinny być zapewnione tylko w przypadku sprawnej realizacji transakcji. Z tego względu nie przyznaje się ich w szczególności w przypadku, gdy złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku kupującego, kupujący nie uiści należności w wyznaczonym mu terminie płatności lub między kupującym i nami toczy się spór prawny wynikający z tej umowy lub pozostający w związku z nią.

§ 4
Sposoby płatności

1. Klient jest obowiązany spełnić nasze roszczenia dotyczące płatności w trybie natychmiastowym i bez potrącenia. Potrącenie skonta wymaga szczególnego porozumienia na piśmie. Weksle i czeki będą przez nas akceptowane tylko na podstawie odrębnego porozumienia i tylko w celu wykonania zobowiązania.

2. Prawa do naliczania przysługują Klientowi tylko wówczas, gdy jego roszczenia wzajemne stwierdzono prawomocnie, nie budzą wątpliwości lub zostały przez nas uznane. Z tytułu roszczeń wzajemnych kwestionowanych i niestwierdzonych prawomocnie Klientowi nie przysługuje także prawo zatrzymania.

§ 5
Zwłoka w płatności

Klient popada w zwłokę – z zastrzeżeniem wcześniejszego upomnienia – najpóźniej 14 dni po terminie płatności i wpłynięciu faktury lub równoważnego wezwania do dokonania płatności.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

Mamy prawo odstąpić od umowy, gdy nastąpi istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Klienta, w szczególności gdy względem niego dokonywane są zajęcia lub podejmowane inne działania egzekucyjne lub gdy wszczęte zostaje sądowe lub pozasądowe postępowanie upadłościowe.

§ 7
Obowiązek odszkodowawczy Klienta

Jeżeli zgodnie z przepisami prawa przysługuje nam wobec Klienta roszczenie odszkodowawcze w miejsce świadczenia, wynosi ono – z zastrzeżeniem wykazania przez nas wyższej szkody – ryczałtowo 10% uzgodnionej ceny zakupu. Klient ma prawo wykazać, że szkoda w ogóle nie powstała lub jest znacznie niższa niż wartość ryczałtowa.

§ 8
Świadczenia

Z braku sprzecznych porozumień mamy prawo do dokonywania dostaw częściowych oraz świadczeń częściowych, jeżeli odstępstwo zawiera się w granicach tolerancji przyjętych w handlu lub jeżeli przedmiot dostawy stanowią różne meble, które nie tworzą kompletu.

§ 9
Termin dostawy

1. Uzgodnione terminy dostawy traktuje się jako przybliżone i z zastrzeżeniem prawidłowej oraz terminowej dostawy własnej.

2. Dopełnienie naszego obowiązku dostawy zakłada terminowe i należyte spełnienie zobowiązań przez Klienta.

3. Terminy dostawy ulegają wydłużeniu o czas trwania przeszkody w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz nieprzewidzianych, niezawinionych przez nas zdarzeń, także wówczas, gdy wystąpiły w naszym zakładzie lub u poddostawcy. W szczególności bierze się pod uwagę: zakłócenie działalności firmy, strajki lub lokauty u nas lub u naszych dostawców, opóźnienie w dostawie istotnych surowców. Nie można domagać się wykazania związku przyczynowo-skutkowego między wyżej wymienionymi sytuacjami i dostawą następczą.

4. Jeżeli dostawa nie jest możliwa z przyczyn wymienionych w ustępach 2 oraz 3 na okres jednego miesiąca, przy czym nie jest to przez nas zawinione, mamy prawo odstąpić od umowy.

5. Niedotrzymanie okresów i terminów dostawy z uwzględnieniem wydłużenia zgodnie z ustępami 2 oraz 3 uprawnia Klienta do dochodzenia przysługujących mu praw, w szczególności do odstąpienia od umowy, dopiero wówczas, gdy wyznaczy nam na piśmie stosowny termin dodatkowy wynoszący co najmniej 14 dni.

6. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwłoki w dostawie są ograniczone do 15% ceny zakupu (netto), chyba że zwłoka w dostawie została spowodowana umyślnie lub jest skutkiem rażącego niedbalstwa.

7. Jeżeli Klient mimo powiadomienia o gotowości do wysyłki nie odbierze towaru w miejscu wykonania zobowiązania w ciągu 14 dni, mamy prawo odstąpić od umowy i sprzedać towar w innym miejscu. Klient ponosi ewentualne koszty magazynowania oraz ryzyko związane z magazynowaniem.

§ 10
Miejsce świadczenia, przejście ryzyka, dostawa

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana „ex works” (EXW) zgodnie z Incoterms 2010.

§ 11
Pożądane właściwości towarów

1. Pożądane właściwości towarów są określone w porozumieniach umownych. Jeżeli nie postanowiono wyraźnie, nie udzielamy na to gwarancji niezależnej od zawinienia. Dotyczy to także powoływania się na normy DIN.

2. Przyjęte w handlu odstępstwa w wykonaniu, strukturze, kolorystyce i wymiarach zakupionego towaru, które leżą w naturze zastosowanych materiałów, nie uprawniają Klienta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, jeżeli wartość zakupionej rzeczy lub jej zdatność do użytku ogólnego lub ustalonego w umowie ulega jedynie nieznacznemu zmniejszeniu.

§ 12
Obowiązek zakwestionowania towaru

Dostawy podlegają sprawdzeniu przez Klienta lub odbiorca określony przez Klienta jest obowiązany dokonać ich sprawdzenia niezwłocznie po ich otrzymaniu. Po przyjęciu towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę bez zastrzeżeń wyłącza się każdą zgłoszoną w późniejszym terminie reklamację z tytułu zewnętrznych właściwości dostawy. Pozostałe wady towaru można reklamować, o ile są widoczne, jedynie w ciągu 3 dni roboczych po jego dostarczeniu, w pozostałym zakresie jedynie w ciągu 3 dni roboczych po wykryciu. Reklamacje należy zgłaszać w formie tekstowej.

§ 13
Gwarancja

1. W przypadku występowania wady zakupionej rzeczy i jej terminowego zareklamowania udzielamy w pierwszej kolejności wedle naszego wyboru rękojmi przez dostarczenie towaru zastępczego w nienagannym stanie lub przez naprawienie dostarczonych towarów („świadczenie uzupełniające”). Towar wadliwy wolno odesłać nam wyłącznie po uzyskaniu od nas uprzedniej zgody. W przypadku odesłania towaru bez naszej uprzedniej zgody mamy prawo odmówić jego przyjęcia.

2. W przypadku świadczenia uzupełniającego Klient dopiero po dwukrotnym niepowodzeniu ma prawo obniżyć uzgodnioną cenę zakupu, odstąpić od umowy lub – pod warunkami § 14 – domagać się odszkodowania z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.

3. Okres przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wad wynosi 24 miesiące. Dostawa towaru zastępczego jest dokonywana wyłącznie w ramach wypełnienia naszych zobowiązań z tytułu rękojmi na pierwotny towar.

4. Jeżeli wobec Klienta w przypadku odsprzedaży towaru konsumentowi w myśl § 13 BGB [niemiecki kodeks cywilny] konsument dochodzi roszczeń z tytułu wad, prawo regresu Klienta względem nas opiera się z zastrzeżeniem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, które podlegają § 14 tych warunków sprzedaży i dostawy, na przepisach ustawowych §§ 478, 479 BGB [niemiecki kodeks cywilny]. To samo dotyczy sytuacji, w której pośrednik w łańcuchu dostaw wysuwa wobec Klienta roszczenia zwrotne z tytułu prawa konsumenta do rękojmi.

§ 14
Odpowiedzialność cywilna

1. Nasza odpowiedzialność cywilna jest ograniczona zasadniczo do szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa przez nas lub podmioty działające w naszym imieniu. Za zwykłe niedbalstwo ponosimy odpowiedzialność cywilną tylko w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia oraz niedopełnienia podstawowych obowiązków. Podstawowy obowiązek to obowiązek, którego wypełnienie jest w ogóle warunkiem wstępnym należytego wykonania umowy i na którego dopełnienie Klient co do zasady liczy lub może liczyć.

2. Jeżeli ponosimy odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszeń zobowiązań na podstawie zwykłego niedbalstwa, nasza odpowiedzialność cywilna jest pod względem wysokości ograniczona do typowych szkód w przypadku umów branego pod uwagę rodzaju, które można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub najpóźniej w chwili naruszenia obowiązku. Nie dotyczy to narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia.

3. Roszczenia odszkodowawcze, które na mocy przepisów prawa nie zakładają zawinienia, pozostają nienaruszone przez postanowienia w ustępie (1) i ustępie (2).

§ 15
Zastrzeżenie własności

1. Wszelkie dostawy są dokonywane z zastrzeżeniem własności. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do chwili całkowitego opłacenia wszystkich należności, które przysługują nam obecnie lub będą przysługiwać w przyszłości względem Klienta. Klientowi zezwala się do odwołania na przetwarzanie dostarczonych towarów w ramach należytego obiegu handlowego lub na odsprzedawanie ich. W przypadku gdy Klient postępuje niezgodnie z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo dochodzić naszych praw z tytułu zastrzeżenia własności, w szczególności prawa do odebrania towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności, bez uprzedniego odstąpienia od danej umowy sprzedaży.

2. Jeżeli zastrzeżony towar zostanie przetworzony do postaci nowej ruchomości, przetworzenie jest dokonywane zawsze na naszą rzecz bez powstania u nas zobowiązań z tego tytułu. Nowa rzecz staje się naszą własnością. Jeżeli zastrzeżony towar zostanie przetworzony wraz z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości naszego zastrzeżonego towaru względem przetworzonych innych przedmiotów w chwili przetworzenia. W odniesieniu do nowej ruchomości powstającej w wyniku przetworzenia stosuje się w pozostałym zakresie analogiczne zasady jak w przypadku zakupionej rzeczy dostarczonej z zastrzeżeniem.

3. Jeżeli zastrzeżony towar zostanie połączony, zmieszany lub zintegrowany z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, stajemy się współwłaścicielami zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli zmieszanie zostanie dokonane w taki sposób, że rzecz Klienta należy uznać za rzecz główną, wówczas przyjmuje się, że Klient przeniesie na nas współwłasność proporcjonalnie. Klient ma obowiązek nieodpłatnie przechowywać rzeczy będące naszą własnością lub współwłasnością.

4. Na wypadek odsprzedaży zastrzeżonego towaru Klient już teraz dokonuje cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu odsprzedaży względem jego odbiorców i osób trzecich, i to niezależnie od tego, czy dostarczony towar odsprzedano bez przetworzenia czy po przetworzeniu; niniejszym przyjmujemy cesję. Jeżeli odsprzedany zastrzeżony towar jest naszą współwłasnością, wówczas cesja wierzytelności rozszerza się na kwotę, która odpowiada wartości udziału w naszej współwłasności. Jeżeli Klient nie ma możliwości dokonania cesji odpowiadającej jednej z powyższych regulacji, w szczególności na skutek cesji na rzecz podmiotów trzecich w drodze pierwszeństwa, w myśl tego przepisu odsprzedaż nie jest dokonywana w ramach należytego obiegu handlowego. Klient do momentu dokonanego przez nas odstąpienia ma prawo ściągać odstąpione nam wierzytelności. Nie narusza to naszego upoważnienia do samodzielnego ściągania wierzytelności. Zobowiązujemy się jednak do nieściągania należności, dopóki Klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z uzyskanych dochodów, nie popadł w zwłokę w płatności i w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub nastąpiło wstrzymanie płatności. Jeżeli tak jednak jest, możemy domagać się, by Klient powiadomił nas o odstąpionych wierzytelnościach i stosownych dłużnikach, przekazał nam wszystkie dane niezbędne do ściągania wierzytelności, przekazał stosowną dokumentację i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. Jesteśmy upoważnieni również do samodzielnego zgłoszenia dłużnikowi cesji.

5. Klient jest obowiązany poinformować nas niezwłocznie o działaniach egzekucyjnych lub pozostałych ingerencjach osób trzecich w zastrzeżony towar lub w odstąpione wierzytelności oraz przekazać nam dokumentację niezbędną do postępowania. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych, Klient odpowiada za poniesioną przez nas stratę.

6. Z chwilą wstrzymania płatności, złożenia wniosku i wszczęcia sądowego postępowania upadłościowego lub pozasądowego postępowania układowego wygasa prawo do odsprzedaży, do wykorzystywania lub do zintegrowania zastrzeżonego towaru oraz upoważnienie do ściągania odstąpionych wierzytelności; w przypadku oprotestowania czeku lub weksla upoważnienie do ściągania wygasa również.

7. Jesteśmy zobowiązani zwrócić przysługujące nam zabezpieczenia wedle własnego wyboru, jeżeli ich szacunkowa wartość przekracza 150 procent sumy otwartych wierzytelności.

§ 16
Miejsce wykonania zobowiązania

Jeżeli z tych warunków handlowych i z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, miejscem wykonania wszelkich obustronnych zobowiązań jest siedziba naszego przedsiębiorstwa.

§ 17
Prawo właściwe

W odniesieniu do wszelkich stosunków prawnych między nami i Klientem wynikających z tej umowy lub mających związek z nią miarodajne są przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 18
Jurysdykcja

Jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów między nami i klientami krajowymi wynikających z niniejszej umowy lub mających z nią związek sprawuje sąd właściwy dla siedziby naszego przedsiębiorstwa albo zgodnie z naszym wyborem sąd ogólny lub szczególny właściwy dla siedziby Klienta, jeżeli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym i ani spór prawny nie dotyczy roszczenia nieprawnomajątkowego, które jest przydzielone sądom rejonowym bez względu na wartość przedmiotu sporu, ani nie jest ustanowiona wyłączna właściwość miejscowa sądu. To samo dotyczy sporów prawnych z osobami, które swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu po zawarciu umowy przeniosły z obszaru obowiązywania kodeksu postępowania cywilnego lub których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w chwili wniesienia powództwa nie jest znane.

§ 19
Ochrona danych

Zgodnie z § 33 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych zwracamy uwagę, że dane pozyskiwane w związku z relacją handlową są zapisywane w plikach.

Ogólne warunki handlowe w zakresie zamawiania kuchni Nolte w trybie online

Stan na 1 styczeń 2022 r.

1. Zakres obowiązywania

W odniesieniu do wszystkich zamówień online obowiązują poniższe OWH. Nasze artykuły w ramach zamówień online są przeznaczone wyłącznie dla konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnych w celach, których przeważnie nie można przyporządkować ani do ich działalności gospodarczej ani do działalności zawodowej prowadzonej we własnym imieniu. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca osobowość prawną, która, dokonując czynności prawnej, działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową prowadzoną we własnym imieniu.

2. Strony umowy, zawarcie umowy, możliwości dokonania korekty

Umowa sprzedaży dochodzi do skutku z:

Nolte Küchen GmbH & Co. KG
Anni-Nolte-Straße 4
32584 Löhne

Telefon +49 (0) 5732 8990
E-mail: info@nolte-kuechen.de

VAT UE: DE 124332791

Spółka jest spółką komandytową z siedzibą w Löhne, Sąd Rejestrowy w Bad Oeynhausen – nr HRB 1658, Sąd Rejestrowy w Bad Oeynhausen – nr HRA 1876; Zarząd: Marc Hogrebe, Melanie Thomann-Bopp

Przedstawienie produktów w ramach zamówienia online nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz niewiążący katalog online. Zamówienia można dokonać, korzystając z przewidzianego do tego celu formularza zamówienia na podstronie (https://www.nolte-kuechen.com/pl-PL/service/reinigungsmittel-bestellen). Klient może w sposób niewiążący wpisać swoje dane do formularza zamówienia i zmienić/dostosować je przed wysłaniem w dowolnym momencie. Odsyłając formularz zamówienia, Klient składa wiążące zamówienie. Potwierdzenie zamówienia Klient otrzyma w wiadomości e-mail.

To, kiedy umowa z nami dochodzi do skutku, zależy od wybranego trybu płatności:

Zakup z odroczonym terminem płatności

W przypadku zakupu z odroczonym terminem płatności za pośrednictwem zamówienia online w Nolte Küchen umowa sprzedaży dochodzi do skutku z chwilą odesłania formularza zamówienia.

3. Produkty, cena

Aktualne produkty, które można nabyć za pośrednictwem zamówienia online w Nolte Küchen, to:

 1. zestaw do czyszczenia frontów
 2. zestaw do czyszczenia blatów roboczych, wnęk i dekorów korpusów

W wersjach językowych strony zamawiania produktów wyszczególniony jest zakres dostawy danych zestawów (zawartych towarów).

Łączna cena zestawu do czyszczenia wynosi 19,04 € (wraz z wysyłką i podatkiem VAT obowiązującym w Niemczech).

4. Język umowy, zapis tekstu umowy

Umowa może zostać zawarta w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim.

Dane widniejące na rachunku przesłanym do Klienta zgodnie z obowiązującym w Niemczech okresem przechowywania będą przechowywane w Nolte Küchen przez 10 lat.

W przypadku odstąpienia od umowy dane kupującego w Nolte Küchen są zgodnie z przepisami o ochronie danych (RODO) w Niemczech usuwane, względnie anonimizowane.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Klientowi dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWH.

5. Dostawa

Ceny produktów podane na stronie zamawiania produktów obejmują również koszty wysyłki oraz podatek VAT obowiązujący w Niemczech. Całkowitą cenę zestawu do czyszczenia można sprawdzić w punkcie 3. Dostawy realizujemy jedynie drogą wysyłkową w granicach Unii Europejskiej. Samodzielny odbiór towaru niestety nie jest możliwy. Jeżeli Nolte Küchen bez własnej winy nie jest w stanie zrealizować dostawy zamówionego towaru, ponieważ dostawca nie spełnia swoich zobowiązań umownych, wówczas Nolte Küchen ma prawo do odstąpienia od umowy względem Klienta. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku dostępności zamówionego produktu oraz o niezwłocznym zwrocie ewentualnie dokonanych już płatności. Nie narusza to praw ustawowych Klienta. Jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego dostarczenia części zamówienia, ponieważ nasz sprawdzony dostawca bez naszej winy mimo złożenia tożsamego zamówienia nie zrealizował terminowej dostawy, dostarczymy w późniejszym terminie pozostałe towary bez ponownego naliczania kosztów wysyłki, o ile jest to akceptowalne dla Klienta.

Czasy dostawy można sprawdzić w OWH firmy przewozowej United Parcel Service (UPS), z usług której korzystamy. Do niżej podanych czasów dostawy należy podchodzić z pewnym zastrzeżeniem, bowiem mają one charakter tendencyjny:

 • W odniesieniu do Niemiec do 2 dni roboczych
 • W odniesieniu do UE do 5 dni roboczych

W związku z powyższym UPS w ramach realizacji wysyłki otrzymuje następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko
Adres
Miejscowość i kod pocztowy

5. Płatność

W naszym sklepie dostępne są obecnie następujące rodzaje płatności: Zakup z odroczonym terminem płatności: W przypadku zakupu z odroczonym terminem płatności cena zakupu staje się należna po dostarczeniu towaru i wystawieniu faktury. W takim przypadku cenę zakupu, o ile nie uzgodniono inaczej, należy opłacić bez potrącenia w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury.

Przelew płatności na rachunek:

Nolte Küchen GmbH & Co.KG
UniCredit Bank AG
IBAN DE71 5032 0191 0018 5422 85
BIC HYVEDEMM430

6. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Nolte Küchen do chwili całkowitego opłacenia należności.

7. Prawo odstąpienia

Klient, jako kupujący nasz towar, ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z poniższymi regulacjami:

Pouczenie o odstąpieniu

Prawo odstąpienia

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest firmą transportową, wziął, względnie wzięła towar w posiadanie. Aby wykonać prawo odstąpienia, należy powiadomić nas (wstawić nazwę, nasz adres i nr telefonu, nr faksu i adres e-mail) poprzez jednoznaczne oświadczenie (przykładowo pismo wysłane pocztą, faksem lub w wiadomości e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, nie jest to jednak konieczne. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, wówczas przekażemy mu niezwłocznie (przykładowo w wiadomości e-mail) potwierdzenie wpłynięcia takiego odstąpienia. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy, że Klient wyśle nam powiadomienie o wykonaniu prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Jeżeli Klient odstąpi od umowy, mamy obowiązek zwrócić mu otrzymane od niego płatności wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Klienta innego trybu dostawy niż oferowana przez nas korzystna dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym wpłynęło do nas powiadomienie o odstąpieniu Klienta od umowy zawartej z nami. Zwrotu płatności dokonujemy, korzystając z tych samych środków płatniczych, których Klient użył przy początkowej transakcji, chyba że z Klientem wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku w związku z takim zwrotem Klientowi nie są naliczane opłaty. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu ponownego otrzymania towarów lub wykazania przez Klienta, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Klient jest obowiązany odesłać lub przekazać nam towary niezwłocznie, w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym Klient powiadomił nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, gdy Klient odeśle towary przed upływem czternastu dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Wzór formularza odstąpienia

Do

Nolte Küchen GmbH & Co. KG
Anni-Nolte-Straße 4
32584 Löhne

„Odstąpienie od umowy – nr klienta / nr zamówienia:

Szanowni Państwo,
niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy:
[Proszę wstawić tu możliwie dokładny opis kupionego towaru]

Proszę o jak najszybsze potwierdzenie mojego odstąpienia.
[opcjonalnie: Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych:]

Ponadto niniejszym zgodnie z art. 7 ust. 3 zd. 1 RODO cofam zapobiegawczo wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile została ona skutecznie udzielona. Zwracam się z prośbą o niezwłoczne usunięcie moich danych osobowych przechowywanych przez Państwa, art. 17 ust. 1 b) RODO. Jeżeli przekazali Państwo moje dane osobowe dalszym odbiorcom, żądam ponadto poinformowania odbiorców o usunięciu moich danych osobowych.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie, że moje dane osobowe przechowywane u Państwa zostały usunięte, oraz, że dalsi odbiorcy zostali poinformowani o moim żądaniu usunięcia, poprzez przesłanie kopii.

W przypadku odrzucenia mojego wniosku o usunięcie danych domagam się niezwłocznego uzasadnienia Państwa decyzji z podaniem podstawy prawnej. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zablokować stosowne dane.

Z wyrazami szacunku, imię i nazwisko Klienta”

8. Uszkodzenia transportowe

W przypadku dostarczenia towaru z wyraźnymi uszkodzeniami transportowymi prosi się Klienta o zareklamowanie takich wad u dostawcy w miarę możliwości od razu oraz o niezwłoczne skontaktowanie się z nami. Zaniedbanie reklamacji lub nawiązania kontaktu nie ma żadnych skutków ani dla praw przysługujących Klientowi z mocy ustawy ani dla ich wykonania, w szczególności praw z tytułu rękojmi. Pomaga nam to jednak dochodzić naszych własnych praw wobec przewoźnika, względnie wobec firmy ubezpieczającej transport.

9. Rękojmia i gwarancje

Jeżeli poniżej nie ustalono wyraźnie inaczej, obowiązują przepisy prawa o odpowiedzialności cywilnej za wady produktu.

W przypadku towarów używanych obowiązuje zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie roku od dostarczenia towaru, wyłącza się roszczenia z tytułu wad.

Roszczeń z tytułu wad, które wystąpią w ciągu roku od dostarczenia towaru, można dochodzić w ramach ustawowego okresu przedawnienia wynoszącego dwa lata od dostarczenia towaru. Powyższe ograniczenia i skrócenia terminów nie obowiązują w odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub podmioty działające w naszym imieniu

 • w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia
 • w przypadku naruszenia zobowiązań wynikającego z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa oraz w przypadku podstępnego działania
 • w przypadku niewywiązania się z istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest w ogóle warunkiem wstępnym należytego wykonania umowy i na których dopełnienie strona umowy co do zasady liczy lub może liczyć (podstawowe obowiązki)
 • w ramach obietnicy gwarancji, jeżeli taką uzgodniono, lub
 • jeżeli otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności cywilnej za wady produktu.

Informacje o ewentualnie obowiązujących dodatkowych gwarancjach i ich dokładne warunki są dostępne każdorazowo przy produkcie i na stosownych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

10. Odpowiedzialność cywilna

Ponosimy stale nieograniczoną odpowiedzialność cywilną w przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub podmioty działające w naszym imieniu

 • w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia
 • w przypadku naruszenia zobowiązań wynikającego z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
 • w przypadku obietnic gwarancji, jeżeli takie uzgodniono, lub
 • jeżeli otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności cywilnej za wady produktu.

W przypadku niewywiązania się z istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest w ogóle warunkiem wstępnym należytego wykonania umowy i na których dopełnienie strona umowy co do zasady liczy lub może liczyć (podstawowe obowiązki), w wyniku lekkiego niedbalstwa przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub podmioty działające w naszym imieniu, odpowiedzialność cywilna pod względem wysokości ogranicza się do szkód przewidywalnych w chwili zawierania umowy, z powstaniem których standardowo należy się liczyć. W pozostałym zakresie wyłącza się roszczenia odszkodowawcze.

11. Prawo właściwe, jurysdykcja

W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, jeżeli nie spowoduje to pozbawienia ochrony zapewnianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu (zasada stosowania korzystniejszych przepisów).
Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, stosuje się wyłącznie przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłączną jurysdykcję w przypadku zamówień dokonanych przez kupców, osoby prawne prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawnym sprawują sądy właściwe dla naszej siedziby.

12. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Platforma jest dostępna za pośrednictwem linku zewnętrznego https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nie jesteśmy zobowiązani ani przygotowani do udziału w postępowaniu rozjemczym przed organem arbitrażowym dla konsumentów.

form-invalid-session