Compliance

Meldpunt voor aanduidingen op wetsovertredingen en wanpraktijken binnen het bedrijf

Nolte Küchen hecht het grootste belang aan de naleving van alle geldende wettelijke bepalingen, regelgeving en zelf opgelegde compliance principes in haar eigen gedrag en bedrijfsbeslissingen en handelingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar risico's uit te sluiten die onze integriteit in gevaar kunnen brengen en ons bedrijf, onze werknemers, onze zakenpartners of onze klanten kunnen schaden. Om onze verantwoordelijkheid te kunnen nakomen, is het daarom van belang dat wij ons bewust zijn van overtredingen in de naleving hiervan. Daarom is een compliance managementsysteem ontwikkeld voor de gehele Nolte Groep.

Hiertoe biedt Nolte Küchen alle medewerkers en externe derden de mogelijkheid om schendingen van de wettelijke bepalingen en wanpraktijken bij Nolte Küchen te melden. Vertrouwelijk en naar wens ook volledig anoniem. U hebt de mogelijkheid om mogelijk wangedrag ofwel intern rechtstreeks aan Nolte Küchen te melden, via de directie of via leidinggevenden aan de compliance-organisatie, in het bijzonder aan de Chief Compliance Officer van de Nolte Groep, mevrouw Stephanie Neitzel, advocaat, ofwel extern aan SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt. De melding is kosteloos voor u. Alle binnenkomende meldingen worden direct gecontroleerd. Verdachte gevallen worden onderzocht en overtredingen worden nagegaan.

Klokkenluiders die naar beste weten en te goeder trouw mogelijke schendingen melden, hoeven niet te vrezen voor eventuele nadelige maatregelen van de kant van de onderneming van de Nolte Groep als gevolg van de melding. Alle binnenkomende meldingen worden absoluut vertrouwelijk behandeld.

Om onmiddellijk gevaar voor lijf en leden te melden, dient u bij twijfel telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke hulpdiensten. Verder verzoeken wij u geen vragen of klachten betreffende producten van Nolte Küchen via dit portaal in te dienen, in dit geval dient u zich rechtstreeks tot uw dealer te wenden. Ten slotte wijzen wij u erop dat opzettelijk onjuiste melding kan leiden tot strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke gevolgen voor u en eventuele derden.

 

Met welk meldpunt wilt u contact opnemen?

Sorry, uw sessie is verlopen. Laad de pagina opnieuw en verzend het formulier opnieuw.